Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas :

No 2018.gada augusta līdz novembrim Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizē divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” A(8.st.)

Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

 

„ Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” A(8.st.)

Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pedagoģiskā procesa mērķtiecīgai plānošanai organizēšanai un vadīšanai. Programma veicinās dziļāku izpratni par iekļaujošo izglītību, aktualizēs labās prakses piemērus. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai organizētu un vadītu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Pedagogiem būs iespēja, strādājot praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu vispārējās attīstības veicināšanā.

Kursu tēmas:

Dažādi mācīšanās un attīstības traucējumu veidi, izglītojamo speciālās vajadzības un izpausmes. Situāciju analīzes

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Atgādņu gatavošana un izmantošana

Individuālo izglītības plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Kursos aicināti piedalīties Zemgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci iekļaujošas izglītības realizēšanā un darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas speciālas vajadzības.

 

Kontaktinformācija: Līga Gutnika,

tālrunis 23274810,

e –pasts- Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Uz tikšanos Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā!