ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Spānijā

         Pateicoties Erasmus projektam no 2020.gada 26.janvāra līdz 1.februārim direktores vietnieces izglītības jomā Skaidrīte Čerevko un Dace Ekša apmeklēja praktiskus profesionālās pilnveides kursu Spānijā,Tenerifē.

Mācību organizatori “Pričalica” veiksmīgi dalījās pieredzē kā praktiski organizēt darbu, strādājot ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

Skaidrīte Čerevko apmeklēja praktisko nodarbību kursu “Creative Methods in special needs education”. Savukārt Dace Ekša apmeklēja praktiskās nodarbības”Puppets and mask in education”.

26.janvāris iesākās ar iepazīšanos, savas skolas un valsts prezentāciju. Kopā kursos piedalījās aptuveni 40 cilvēku no dažādām ES valstīm,kuri ikdienā strādā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām. Mācību procesa laikā visa grupa dalījās divās daļās atbilstoši izvēlētajam nodarbību kursam.

Abās grupās darbs notika ļoti aktīvā, dinamiskā gaisotnē. Maz teorijas, daudz prakses- mazāk runā, vairāk dari, rādi. Liels uzsvars tika veltīts drāmai.

Skolas 2030 ietvaros, pilnveidotā mācību saturā ir vīzija par to- kādu mēs vēlamies redzēt katru skolēnu-atbildīgu un aktīvu sabiedrības dalībnieku, personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem, radošu darītāju un lietpratēju izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu. Šie kursi ļāva ieskatīties tajā, kā ar praktisku spēļu, drāmas un situāciju izspēlēšanas metodēm var sasniegt šo vīziju. Cik ļoti svarīgi pedagogam atrast pareizo pieeju katram skolēnam, lai to celtu! Neatkarīgi no mācīšanās grūtību smaguma pakāpes, jācenšas maksimāli , atbilstoši bērna spējām, iesaistīt praktiskajās nodarbībās.

Viena diena tika organizēta kā āra nodarbība. Bija iespēja iepazīties ar vienu no lielākajām Spānijai piederošajām Kanāriju salām, Tenerifi. To apskauj Atlantijas okeāns, netālu no Āfrikas piekrastes. Sasniedzām Spānijas augstāko virsotni, dabīgo vulkānu- Teide. Viena no Tenerifes bagātībām ir banānu plantācijas. Uzzinājām, ka banāni ir milzīgi tropu lakstaugi. To stumbru veido kopā sakļāvušās lapu makstis , kurām pa vidu veidojas milzīgs violets zieds. Tas noliecas uz zemi un beigu galos veido banānu aizmetņus. Un vēl- banāns esot oga nevis auglis!

            Kursu noslēgumā tika izsniegts sertifikāts, bet lielākais ieguvums- praktiskās darba metodes , strādājot ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības.

         Dažas no metodēm jau esam izmēģinājuši ar mūsu skolas bērniem un pedagogiem. Darbojas lieliski! Labprāt dalīsimies ar gūto pieredzi!

Starptautisks pasākums Vācijā

     Mūsu skolas metodiķe Ilze Šteinburga, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, no 6. oktobra  līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskā pasākumā „SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”, kas norisinājās Vācijā Frankfurtē pie Mainas.

      Šī pasākuma mērķis bija iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvātajām iespējām, kā arī satikt starptautiskus partnerus.

 Pasākumā piedalījās dalībnieki gan no skolām, gan dažādām organizācijām, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā jomā.

       Visas dienas tika pavadītas aktīvi līdzdarbojoties, un to laikā bija iespēja uzzināt par iekļaujošu projektu rakstīšanas un īstenošanas iespējām, dalīties pieredzē par savas organizācijas darbību un iepazīt citas organizācijas, piedalīties izglītojošās lekcijās, radošajās darbnīcās, kurās tika radītas idejas iespējamajai sadarbībai un projektiem, kā arī iepazīties ar jau realizētiem projektiem kā labās prakses piemēriem.

ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Vācijā

Īsi pirms mācību gada sākuma no 26.augusta līdz 31. augustam “ERASMUS +” projekta ietvaros Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra skolotājas – Sandra Rubene un Ligita Vecuma-Veco piedalījās  kursos Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies.”

Kursu norises vieta bija Vācijas galvaspilsēta  Berlīne, Carl Duisberg mācību centrs. Kursus vadīja lektore Ilde Faedis no Itālijas.

21.gadsimta mācību stunda ir izaicinājums ikkatram pedagogam, tāpēc lietderīga bija iepazīšanās ar jaunu mācīšanas un mācīšanās pieeju Flipped Classroom. Šī metodika aicina domāt par mājas darbu un klases aktivitāšu izkārtojuma maiņu mācību procesā. Apgrieztā Klase  metode ir tāda, kas apvērš tipisko mācību satura iegūšanas un pielietošanas ciklu. Tā balstās uz skolēnu pirms stundas iegūto nepieciešamo informāciju un esošajām zināšanām, ko skolotāji palīdz skolēniem aktīvi un interaktīvi izzināt, izprast un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā mācību procesā. “Apgrieztā” klase uztur skolēnu mācīšanos mācību centrā, kas pilda vissvarīgāko lomu, vadot uz dziļāku domāšanu un augstākiem attīstības līmeņiem.

Kursos tika piedāvātas dažādām klases pārvaldīšanas metodes, tai skaitā klases noteikumu izstrāde, sniedzot skaidras instrukcijas.

 Tā kā viena no mūsu skolas prioritātēm ir sociāli emocionālās audzināšana, tad ļoti svarīgas bija skolēna motivāciju veicinošās aktivitātes, kuru mērķis ir mudināt un iedrošināt skolēnus, pārdomāt visas klases un savu rīcību. Daudz tika runāts un diskutēts, kā organizēt pāru un grupu darbu, attīstot pozitīvas attiecības.

Mūsu pedagogiem arī bija dota iespēja dalīties ar mūsu skolas labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma EURO PASS apliecinājumu un kursu sertifikātu.

Iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes varēsim pielietot savu audzēkņu izglītošanai un attīstībai, kā arī daloties ar savas un citu izglītības iestāžu pedagogiem.

ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Itālijā

Turpinot dalību Erasmus + K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”, no 2019. gada 5. oktobra līdz 12.oktobrim direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika un izglītības metodiķe Marika Cabija devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur Erasmus+  projekta  ietvaros piedalījās profesionālas pilnveides kursos “Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregation”.

Mācības notika Bolognā un kursu organizātori bija “Institute for Training, Employability and Mobile learning”.

                      Vizīte sākās ar Bolognas vēsturiskā centra apskati un sadraudzības pasākumu svētdienas pēcpusdienā.

Turpmākās dienas aizritēja spraigā darbā, iepazīstoties ar Itālijas izglītības modeli, kas dod iespēju pārvarēt segregāciju izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  Liela uzmanība tika pievērsta izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai  un individuālo izglītības plānu izstrādei, kas nodrošina sekmīgu izglītojamo iekļaušanu skolās. Dalībniekiem tika dota iespēja to salīdzināt ar Spānijas, Portugāles, Bulgārijas un Latvijas izglītības sistēmām un iekļaujošās izglītības īstenošanas modeļiem.

Apmeklējot Bolognas pamatskolu, pedagogiem bija iespēja redzēt un pārrunāt izaicinājumus un labo praksi skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Projekta dalībnieki iepazinās un apsprieda mācību stratēģijas pirmsskolā un pamatskolā, iepazinās ar metodikām un instrumentiem, kas ļauj veiksmīgāk iekļaut visus izglītojamos mācību procesā sniedzot iespēju līdzdarboties.

Kursi noslēdzās ar mācību rezultātu apspriešanu, jaunu starptautisku sadarbības partneru kontaktu apmaiņu, turpmāko pasākumu plānošanu un kursa apliecību saņemšanu.

Projekta nosaukums “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” “Inclusive and supporting school- joyful and inquisitive child” Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060211 Projekta īstenošanas laiks: Projekta sākuma datums 01/08/2019 Projekta beigu datums 31/07/2020 Projektam piešķirtais finansējums 14700.00 EUR Projekta mērķi ir:
  • skolas modernizācija, nodrošinot labvēlīgas un efektīvas mācību vides izveidi, kas pielāgota
skolēna individuālajām izziņas, emocionālajām un fiziskajām vajadzībām;
  • paaugstināt pedagogu un skolas vadības kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi
iekļaujošas un speciālās izglītības īstenošanā, veikt izglītības sistēmu salīdzinošu analīzi, pārņemt labo praksi savā ikdienas darbā un dalīties ar to savā iestādē un ārpus tās;
  • paaugstināt pedagogu kompetences klases vadībā un pozitīvās komunikācijas veidošanā ar
izglītojamā vecākiem, izmantojot citu Eiropas valstu pieredzi;
  • uzlabot pedagogu prasmes efektīvi un radoši īstenot mācību un audzināšanas procesu, risināt
konfliktus, izmantojot nestandarta metodes, lelles, maskas un spēles. Projekta kontaktpersona- Liga Gutnika, liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv
 

          No šī gada 3. Līdz 9. februārim mūsu skolas izglītītības metodiķe Ilze Šteinburga un psiholoģe Agita Vimba apmeklēja kursus Erasmus+K1 programmas projekta “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”  ietvaros Grieķijas pilsētā Kalamatā. Kursos piedalījās arī dalībnieki no citām Eiropas valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Dānijas, Vācijas, Portugāles, Itālijas, Somijas, Gruzijas un Slovēnijas. Ilze Šteinburga piedalījās kursos “Educational Management & School Leadership”. Šo kursu galvenais mērķis bija iepazīstināt ar efektīvas izglītības vadības jautājumiem, lai izglītības procesa vadītāji spētu radīt efektīvu mācību vidi, pielāgojot to skolēnu individuālajām, izziņas un emocionālajām vajadzībām. Kursu darbs bija organizēts lekciju veidā, individuālo un mazo grupu darbā, kā arī dalībnieki pastāvīgi tika iesaistīti dažādu problēmsituāciju risināšanā, daloties savā un savas valsts pieredzē. Kursu laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar labāko starptautisko pieredzi izglītības vadības jomā. Kursu vadītājs, izmantojot dažādas anketas un situāciju analīzes, lika katram dalībniekam aizdomāties par savu vadības stilu, tā efektivitāti, darba organizāciju, emocionālo stāvokli un darba vidi. Grupas dalībnieki labprāt dalījās savā pieredzē, kā risināt dažādas konfliktsituācijas, pieņemt lēmumus. Agita Vimba piedalījās kursos “Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities”. Šo kursu dalībniekiem tika piedāvāta iespēja uzlabot  prasmes multikulturālu nodarbību vadīšanā. Pedagogi apguva pieejas un metodes efektīvai klases darba organizēšanai saistībā ar kultūras un valodas daudzveidību, kultūru un rases izraisīto konfliktu novēršanu un mazināšanu. Pedagogi pilnveidoja savas angļu valodas prasmes un veicināja savas radošās un kritiskās domāšanas attīstību saistībā ar multikulturālas mācību vides veidošanu un ik viena skolēna iekļaušanu skolā. Kursu darbs tika organizēts tā, lai visiem tā dalībniekiem veidotos dziļāka izpratne par cilvēku atšķirīgajām sociālajām vajadzībām, valodu un kultūru daudzveidību. Dažādu valstu un kultūru pārstāvju dalība kursos un dalībnieku atšķirīgās valodu zināšanas bija lielisks trenniņš jauniegūto zināšanu praktizēšanai. Kursu nedēļas laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt mūzikas vidusskolu, kurā varēja vērot darba procesu. Smēlāmies idejas, kā varētu dažādot savas stundas. Novērojām ļoti daudz mācīšanos caur praktisku darbošanos, piem., maketu veidošana vesturē, dabaszinībās, ģeogrāfijā, mūzika caur vizuālo mākslu un otrādi u.c. Piedalījāmies arī āra nodarbībās, kurās interesantā veidā sabalansēts sports, matemātika, valoda, dabaszinības, orientēšanās apkārtējā vidē u.c.
 

Kursi Kalamatā

Īstenojot Erasmus+K1 programmas projektu “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”,  laikā no 28. oktobra līdz 4. novembrim izglītības metodiķe Marika Cabija apmeklēja strukturētos kursus “Towards the inclusive classroom: best practice” un direktora vietniece Līga Gutnika apmeklēja strukturētos kursus “Special Needs Education: A step-by-step approach”, kuri notika Grieķijas pilsētā Kalamatā. Kursu “Towards the inclusive classroom: best practice”  mērķis bija palīdzēt dalībniekiem paplašināt savas zināšanas un prasmes par iekļaujošās klases izveidi un vadību. Kursu “Special Needs Education: A step-by-step approach” mērķis  bija mācību procesa organizēšana atbilstoši skolēna speciālajām vajadzībām. Kursos piedalījās dalībnieki no Spānijas, Itālija, Somijas, Kipras, Rumānijas, Slovākijas, Lietuvas un Igaunijas. Nedēļas laikā notika gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības par tēmām, kas ir svarīgas sekmīgas iekļaujošas un speciālās izglītības īstenošanā. Tika demonstrētas praktiskas mācību metodes un paņēmieni, kas tiek īstenoti Grieķijas skolās, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja tās papildināt ar savu valstu  labās prakses piemēriem. Kursu laikā galvenā darba metode bija darbs salīdzinoši nelielās darba grupās, analizējot iekļaujošās un speciālās izglītības problēmas Grieķijā un citās dalībvalstīs. Nodarbību laikā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē ar citu valstu skolotājiem, mācīties vienam no otra un izprast, kādas problēmas mācību procesos mums ir līdzīgas, kādas pilnīgi atšķirīgas. Darbs grupās un diskusijas deva ierosinājumus darba pilnveidošanai. Kā vērtīgu pieredzi varētu minēt vizītes uz Kalamatas skolām. Kalamatas vispārizglītojošajā skolā projekta dalībnieki iepazinās ar skolas vidi,  speciālā pedagoga darbu, iekļaujošās izglītības nodrošināšanu un organizēšanu. Kalamatas speciālajā skolā projekta dalībnieki vēroja stundas, iepazinās ar atbalsta komandas darbu, kā arī bija atvēlēts laiks kopīgai sadarbībai un sadraudzībai ar skolēniem. Bija iespēja salīdzināt Grieķijas un Latvijas speciālo izglītības iestāžu darba organizāciju. Grieķu kolēģi akcentēja, ka būtiska loma sekmīgas iekļaujošās izglītības nodrošināšanā ir skolēna- vecāka- skolotāja sadarbība.  
Projekta nosaukums “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!” Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046897 Projekta īstenošanas laiks: Projekta sākuma datums 27/08/2018 Projekta beigu datums 26/08/2019 Projektam piešķirtais finansējums 8024,00 EUR Projekta mērķi ir: •paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, pārņemot labo praksi savā ikdienas darbā, daloties ar to savā skolā , kā arī ar citu izglītības iestāžu pedagogiem; •paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi darbā ar izglītojamajiem ar funkcionāliem un smagiem garīgās veselības traucējumiem; •uzlabot pedagogu prasmes strādāt multikulturālā vidē, efektīvi risināt klases uzdevumus, kas saistīti ar kultūras un valodu daudzveidību; • paaugstināt skolas administrācijas kompetenci izglītības iestādes vadības jomā, kas saistīta ar organizācijas darbu – skolas darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanu. Veikt ES dalībvalstu izglītības sistēmu salīdzinošu analīzi. Projekta kontaktpersona- Liga Gutnika, “> liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv