Projekta nosaukums “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”

“Inclusive and supporting school- joyful and inquisitive child”

Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060211

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta sākuma datums 01/08/2019

Projekta beigu datums 31/07/2020

Projektam piešķirtais finansējums 14700.00 EUR

Projekta mērķi ir:

  • skolas modernizācija, nodrošinot labvēlīgas un efektīvas mācību vides izveidi, kas pielāgota

skolēna individuālajām izziņas, emocionālajām un fiziskajām vajadzībām;

  • paaugstināt pedagogu un skolas vadības kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi

iekļaujošas un speciālās izglītības īstenošanā, veikt izglītības sistēmu salīdzinošu analīzi, pārņemt labo praksi savā ikdienas darbā un dalīties ar to savā iestādē un ārpus tās;

  • paaugstināt pedagogu kompetences klases vadībā un pozitīvās komunikācijas veidošanā ar

izglītojamā vecākiem, izmantojot citu Eiropas valstu pieredzi;

  • uzlabot pedagogu prasmes efektīvi un radoši īstenot mācību un audzināšanas procesu, risināt

konfliktus, izmantojot nestandarta metodes, lelles, maskas un spēles.

Projekta kontaktpersona- Liga Gutnika, liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv


 

 

 

 

 

 

No šī gada 3. Līdz 9. februārim mūsu skolas izglītītības metodiķe Ilze Šteinburga un psiholoģe Agita Vimba apmeklēja kursus Erasmus+K1 programmas projekta “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”  ietvaros Grieķijas pilsētā Kalamatā. Kursos piedalījās arī dalībnieki no citām Eiropas valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Dānijas, Vācijas, Portugāles, Itālijas, Somijas, Gruzijas un Slovēnijas.

Ilze Šteinburga piedalījās kursos “Educational Management & School Leadership”.

Šo kursu galvenais mērķis bija iepazīstināt ar efektīvas izglītības vadības jautājumiem, lai izglītības procesa vadītāji spētu radīt efektīvu mācību vidi, pielāgojot to skolēnu individuālajām, izziņas un emocionālajām vajadzībām.

Kursu darbs bija organizēts lekciju veidā, individuālo un mazo grupu darbā, kā arī dalībnieki pastāvīgi tika iesaistīti dažādu problēmsituāciju risināšanā, daloties savā un savas valsts pieredzē.

Kursu laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar labāko starptautisko pieredzi izglītības vadības jomā.

Kursu vadītājs, izmantojot dažādas anketas un situāciju analīzes, lika katram dalībniekam aizdomāties par savu vadības stilu, tā efektivitāti, darba organizāciju, emocionālo stāvokli un darba vidi. Grupas dalībnieki labprāt dalījās savā pieredzē, kā risināt dažādas konfliktsituācijas, pieņemt lēmumus.

Agita Vimba piedalījās kursos “Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities”.

Šo kursu dalībniekiem tika piedāvāta iespēja uzlabot  prasmes multikulturālu nodarbību vadīšanā. Pedagogi apguva pieejas un metodes efektīvai klases darba organizēšanai saistībā ar kultūras un valodas daudzveidību, kultūru un rases izraisīto konfliktu novēršanu un mazināšanu.

Pedagogi pilnveidoja savas angļu valodas prasmes un veicināja savas radošās un kritiskās domāšanas attīstību saistībā ar multikulturālas mācību vides veidošanu un ik viena skolēna iekļaušanu skolā.

Kursu darbs tika organizēts tā, lai visiem tā dalībniekiem veidotos dziļāka izpratne par cilvēku atšķirīgajām sociālajām vajadzībām, valodu un kultūru daudzveidību. Dažādu valstu un kultūru pārstāvju dalība kursos un dalībnieku atšķirīgās valodu zināšanas bija lielisks trenniņš jauniegūto zināšanu praktizēšanai.

Kursu nedēļas laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt mūzikas vidusskolu, kurā varēja vērot darba procesu. Smēlāmies idejas, kā varētu dažādot savas stundas. Novērojām ļoti daudz mācīšanos caur praktisku darbošanos, piem., maketu veidošana vesturē, dabaszinībās, ģeogrāfijā, mūzika caur vizuālo mākslu un otrādi u.c.

Piedalījāmies arī āra nodarbībās, kurās interesantā veidā sabalansēts sports, matemātika, valoda, dabaszinības, orientēšanās apkārtējā vidē u.c.


 

Kursi Kalamatā

Īstenojot Erasmus+K1 programmas projektu “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”,  laikā no 28. oktobra līdz 4. novembrim izglītības metodiķe Marika Cabija apmeklēja strukturētos kursus “Towards the inclusive classroom: best practice” un direktora vietniece Līga Gutnika apmeklēja strukturētos kursus “Special Needs Education: A step-by-step approach”, kuri notika Grieķijas pilsētā Kalamatā.

Kursu “Towards the inclusive classroom: best practice”  mērķis bija palīdzēt dalībniekiem paplašināt savas zināšanas un prasmes par iekļaujošās klases izveidi un vadību.

Kursu “Special Needs Education: A step-by-step approach” mērķis  bija mācību procesa organizēšana atbilstoši skolēna speciālajām vajadzībām.

Kursos piedalījās dalībnieki no Spānijas, Itālija, Somijas, Kipras, Rumānijas, Slovākijas, Lietuvas un Igaunijas.

Nedēļas laikā notika gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības par tēmām, kas ir svarīgas sekmīgas iekļaujošas un speciālās izglītības īstenošanā.

Tika demonstrētas praktiskas mācību metodes un paņēmieni, kas tiek īstenoti Grieķijas skolās, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja tās papildināt ar savu valstu  labās prakses piemēriem.

Kursu laikā galvenā darba metode bija darbs salīdzinoši nelielās darba grupās, analizējot iekļaujošās un speciālās izglītības problēmas Grieķijā un citās dalībvalstīs. Nodarbību laikā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē ar citu valstu skolotājiem, mācīties vienam no otra un izprast, kādas problēmas mācību procesos mums ir līdzīgas, kādas pilnīgi atšķirīgas.

Darbs grupās un diskusijas deva ierosinājumus darba pilnveidošanai. Kā vērtīgu pieredzi varētu minēt vizītes uz Kalamatas skolām.

Kalamatas vispārizglītojošajā skolā projekta dalībnieki iepazinās ar skolas vidi,  speciālā pedagoga darbu, iekļaujošās izglītības nodrošināšanu un organizēšanu.

Kalamatas speciālajā skolā projekta dalībnieki vēroja stundas, iepazinās ar atbalsta komandas darbu, kā arī bija atvēlēts laiks kopīgai sadarbībai un sadraudzībai ar skolēniem.

Bija iespēja salīdzināt Grieķijas un Latvijas speciālo izglītības iestāžu darba organizāciju.

Grieķu kolēģi akcentēja, ka būtiska loma sekmīgas iekļaujošās izglītības nodrošināšanā ir skolēna- vecāka- skolotāja sadarbība.

 


Projekta nosaukums “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”

Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046897

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta sākuma datums 27/08/2018

Projekta beigu datums 26/08/2019

Projektam piešķirtais finansējums 8024,00 EUR

Projekta mērķi ir:

•paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, pārņemot labo praksi savā ikdienas darbā, daloties ar to savā skolā , kā arī ar citu izglītības iestāžu pedagogiem;

•paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi darbā ar izglītojamajiem ar funkcionāliem un smagiem garīgās veselības traucējumiem;

•uzlabot pedagogu prasmes strādāt multikulturālā vidē, efektīvi risināt klases uzdevumus, kas saistīti ar kultūras un valodu daudzveidību;

• paaugstināt skolas administrācijas kompetenci izglītības iestādes vadības jomā, kas saistīta ar organizācijas darbu – skolas darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanu. Veikt ES dalībvalstu izglītības sistēmu salīdzinošu analīzi.

Projekta kontaktpersona- Liga Gutnika, “> liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv