Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes
“Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs”
darbības analīze

no 2022.gada 1. jūnija līdz 2023.gada 31.maijam

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs sniedz metodisku, konsultatīvu un pedagoģisku palīdzību, atbilstoši pieprasījumam gan Zemgales reģionā, gan Latvijas teritorijā, specializējoties kvalitatīva izglītības procesa, atbalsta pasākumu, metodiskas un pedagoģiskas palīdzības nodrošināšanā.

Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs īsteno 6 speciālās pamatizglītības programmas un 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods 21015211);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 21015411);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs īsteno 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs Zemgales plānošanas reģionā savā darbībā specializējas konsultāciju un metodiskā atbalsta sniegšanā darbā ar skolas un pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar jauktiem attīstības  traucējumiem t.sk.ar autiskā spektra traucējumiem, valodas un  komunikācijas, uzvedības un emocionālām grūtībām, fiziskās attīstības traucējumi, mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumiem.

Laika posmā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam attīstības centrs nodrošināja izglītojamo agrīno speciālo vajadzību diagnostiku:

 • Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu;
 • Muskuļu funkcionālo testēšanu;
 • Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testēšanu;
 • Ahenbaha uzvedības izvērtēšanu;
 • Vekslera intelekta izpētes testēšanu;
 • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs sniedza izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu likumiskiem pārstāvjiem konsultācijas, metodisku un pedagoģisku palīdzību speciālās izglītības programmu nodrošināšanā, piedāvājot individuālu, metodisku un pedagoģisku palīdzību.

 Zemgales reģiona un citu Latvijas teritorijā esošu izglītības iestāžu pedagogiem tika sniegts atbalsts jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, bērnu uzvedības un komunikācijas grūtībām.

Attīstības centrs sniedza metodisku atbalstu un konsultācijas citu izglītības izstāžu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem:

 • Speciālā pedagoga konsultācijas un diagnostiku;
 • Psihologa konsultācijas un diagnostiku;
 • Fizioterapeita konsultācijas un diagnostiku;
 • Izglītības metodiķu konsultācijas;
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus;
 • Konferences, pieredzes apmaiņas seminārus;
 • Informatīvi izglītojošus seminārus vecākiem/ bērnu likumiskiem pārstāvjiem;
 • Metodiskos materiālus pedagogu un speciālistu lietošanai;
 • Izglītojošus pasākumus speciālās pedagoģijas un iekļaujošas izglītības jautājumiem (pēc pieprasījuma).

Konsultācijas, pedagoģisko palīdzību un agrīno speciālo vajadzību diagnostiku sniedza Jelgavas pamatskolas “Valdeka”– attīstības centra speciālisti:

    Marika Cabija – paed., izglītības metodiķe, speciālais pedagogs, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 17 gadi.

    Ilze Šteinburga – Mg.paed., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 20 gadi, tiesības strādāt ar agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testu.

    Līga Gutnika – Mg.paed., direktores vietniece metodiskajā darbā, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 22 gadi.

    Dace Ekša –  Mg.pead. skolas direktore, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 18 gadi.

    Linda Rimgaile – Mg. paed., pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 23 gadi. Strādā pie fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas, motorās kontroles līmeņa kvalitātes analīzes, locītavu funkcionāliem testiem ar goniometru, gaitas novētrtējuma algoritma, muskuļu funkcionāliem testiem.

    Agita Vimba – Mg.sc.psih., sertificēts izglītības, klīniskais un konsultatīvais psihologs, darba pieredze nozarē 15 gadi, strādā ar agrīnās attīstības diagnostiku – Vekslera intelekta izpētes testēšanu, Ahenbaha uzvedības izvērtēšanas sistēmu, kognitīvo procesu izpētes testēšanu.

    Skaidrīte Čerevko – Mg. uzņēmumu un iestāžu vadītājas kalifikācijā, direktores vietniece mācību jomā, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 9 gadi.

     Rūta Kozlova- Mg.pead., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 16 gadi.

Attīstības centra speciālisti savā darbā pielieto daudzveidīgas diagnostikas metodes, kas ļauj noteikt bērnu speciālās vajadzības un ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus un korekcijas veidus.

No 2022. gada 1. jūnija   līdz 2023. gada 31. maijam Jelgavas pamatskolas “Valdeka” –attīstības centra speciālisti ir snieguši metodisku un pedagoģisku palīdzību Jelgavas, Dobeles nov., Jelgavas nov., Tukuma nov., Bauskas nov.,  Rīgas, Olaines nov. 61 pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi, mācību grūtību diagnosticēšanu, speciālās izglītības programmas ieteikšanu, bērnu uzvedības un komunikācijas grūtībām.       

            Attīstības centra speciālisti konsultējuši 33 izglītības iestāžu 80 izglītojamos vai viņu likumiskos pārstāvjus jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, atgādņu sagatavošanu, izmantošanu, bērna speciālo vajadzību diagnostiku, speciālo vajadzību novērtēšanu.

Jelgavas pamatskolas ”Valdeka” – attīstības centra pedagogi ir izstrādājuši 3 metodiskos materiālus:

Metodiskais materiāls- spēle  “Esi vērīgs!”

Iekļaujošā mācību procesā ir būtiski izmantot mācību spēles, jo spēlējoties apgūstamais  kļūst daudz vienkāršāks, vieglāks un interesantāks . Spēles ir kā līdzeklis izziņas aktivizēšanā, jo rotaļas ir pirmās, ko cilvēks sāk savā darbībā.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova. Metodisko materiālu veido divas spēles: ”Esi vērīgs! Dārzeņi.” un “Esi vērīgs! Skola”

Mērķis – aktualizēt spēles izmantošanu iekļaujošā izglītībā.

Materiāls noderēs pedagogiem mācību procesa dažādošanai un izglītojamiem jēdzienu  izpratnes pilnveidošanai par dārzeņiem un skolas vidi, kā arī valodas bagātināšanai.

 Metodiskais materiāls “Līdz teikuma virslocekļiem”

Metodiskais materiāls “.. līdz teikuma virslocekļiem” veidots kā digitāls, interaktīvs

tiešsaistes mācību līdzeklis, kurā ir iekļauts izglītības programmas īstenošanai

nepieciešamais saturs un sniedz lietotājam ierobežotas pakāpes atgriezenisko saiti.

Mērķis: Veidot izpratni par to, ka teikuma pamatā ir teikuma gramatiskais

centrs, kas bieži ir izteikts ar lietvārdu un darbības vārdu.

Metodiskais materiāls veidots, lai skolēni sāktu iepazīt, apgūtu un nostiprinātu

prasmi noteikt teikuma gramatisko centru.

Izmantojot materiālu skolēniem ir iespēja darboties praktiski gan patstāvīgi, gan

pedagoga vadībā.

Izglītojamajiem digitālā mācību līdzekļa mērķis ir iepazīstināt ar konkrētu mācību saturu,

strukturēt un nostiprināt informāciju, demonstrēt prasmes un veidot izpratni par

apgūstamo saturu.

Materiāls veidots, izmantojot Widgit simbolu valodu, lai padarītu vārdu nozīmi

skaidrāku un vieglāk saprotamu, nodrošinot vizuālu informāciju un veicinot iekļaujošās

izglītības principus.

Metodiskais materiāls “Nomierināšanās stratēģijas”

 

Bērnam ir ļoti svarīgi iemācīt nomierināties jeb atgūt mieru (no angļu valodas jēdziens “Calm down”), tas palīdz viņam attīstīt emocionālo pašregulāciju.

Nomierināšanas stratēģijas ir svarīgs elements iekļaujošās un speciālās izglītības īstenošanā, kas palīdz bērniem pārvarēt dažādus uzvedības un emocionālās regulācijas izaicinājumus.

Metodiskā materiālā  uzsvars  likts uz nomierināšanas stratēģijām un paņēmieniem, kas var tikt izmantoti iekļaujošajā un speciālajā izglītībā.

Mērķis- emociju pārvaldīšanas mācīšana, dusmu kontroles prasmju attīstīšana, līdzsvara un stabilitātes veicināšana.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe M. Cabija un L. Gutnika

Metodisko materiālu publiskošanas vietne- http://jpskvaldeka.lv/metodiskie-materiali/

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs sadarbojas ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija studentu prakses programmu īstenošanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņā, kas vērsta uz zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību.       

Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā 20221./2023.m.g. ir novadītas 3 pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas 9 pedagogu grupām:

 • “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” (8 st.);
 • “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” (8 st.);
 • “Sociāli emocionālas vides veidošanas un izglītojamā labizjūtas veicināšanas aspekti iekļaujošā izglītības iestādē” (8st.)

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs organizēja vēl citus 27 izglītojoša satura pasākumus pedagogiem, izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm, kuros kopā ar pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas kursiem un semināriem piedalījās 709 interesenti.

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs izglītības iestādes tīmekļvietnē regulāri publisko informāciju par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājumiem, dalību projektos un citās aktivitātēs.

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs piedalījās starptautiskos projektos un konferencēs, lai gūtu pieredzi inovatīva, kvalitatīva, mūsdienīga, kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanā.

 2022./2023. mācību gadā tika realizēts:

ES struktūrfondu projekts Nr. 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”.

DOTĀCIJAS LĪGUMA programmas “ERASMUS+” NR. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060039.

Plānotais 2022./2023. mācību gadā:

Turpināt izglītojamajiem sniegt agrīno speciālo vajadzību diagnostiku neatkarīgi no izglītības ieguves vietas.

Turpināt sniegt metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī citos jautājumos par speciālās izglītības programmu realizēšanu.

Turpināt sniegt konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas.

Veidot metodiskos un atbalsta materiālus pedagogiem un skolēniem, lai sekmētu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā.

Piedalīties ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu izglītības sektora aktivitātē KA121 projektā Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000060039.

Realizēt IZM pasūtījumu par mācību pakalpojumiem – pedagogu profesionālo tālākizglītības programmu apguvi Zemgales reģiona vispārizglītojošo skolu pedagogiem.

Turpināt organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus, pasākumus izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).

(Publicēts: 15.06.2023.)