Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības analīze

no 2018.gada 1. septembra līdz 2019.gada 31.maijam.

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sniedz metodisku, konsultatīvu un pedagoģisku palīdzību, atbilstoši pieprasījumam, gan Zemgales reģionā, gan Latvijas teritorijā, specializējoties kvalitatīva izglītības procesa, atbalsta pasākumu, metodiskas un pedagoģiskas palīdzības nodrošināšanā.

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs īsteno un specializējas 5 speciālās pamatizglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 21015411);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).

Ar 2018. gada 1. septembri Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sāka īstenot 17. 05. 2018. gada licencētās 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam attīstības centrs nodrošināja izglītojamo agrīno speciālo vajadzību diagnostiku:

 • Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un gaitas novērtējuma algoritmu;
 • Muskuļu funkcionālo testēšanu;
 • Kognitīvo procesu izpēti;
 • Ahenbaha uzvedības izvērtēšanu;
 • Vekslera intelekta izpētes testēšanu,
 • Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju ar DIBELS Next testēšanu.

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sniedza izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī izglītojamajiem un viņu vecākiem konsultācijas, metodisku un pedagoģisku palīdzību speciālās izglītības programmu nodrošināšanā, piedāvājot individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību Zemgales reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, sniedza konsultācijas citu izglītības izstāžu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem:

 • Speciālā pedagoga konsultācijas;
 • Logopēda konsultācijas un diagnostiku;
 • Psihologa konsultācijas un diagnostiku;
 • Fizioterapeita konsultācijas un diognostiku;
 • Izglītības metodiķu konsultācijas;
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu organizēšanu;
 • Konferences, semināru organizēšanu;
 • Informatīvi izglītojošus seminārus vecākiem;
 • Vecāku skoliņas;
 • Metodisko materiālu veidošanu;
 • Izglītojošus pasākumus par speciālās pedagoģijas jautājumiem pēc pieprasījuma.

Konsultācijas, pedagoģisko palīdzību un agrīno speciālo vajadzību diagnostiku sniedza Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti:

 • Marika Cabija – paed., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 13 gadi.
 • Ilze Šteinburga – Mg.paed., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 22 gads, tiesības strādāt ar agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testu.
 • Līga Gutnika – Mg.paed., direktores vietniece metodiskajā darbā, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 20 gadi.
 • Linda Rimgaile – Mg. paed., pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 20 gadi. Strādā pie fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas, motorās kontroles līmeņa kvalitātes analīzes, locītavu funkcionāliem testiem ar goniometru, gaitas novētrtējuma algoritma, muskuļu funkcionāliem testiem.
 • Agita Vimba – Mg.sc.psih., psihologs, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 11 gadi, strādā ar agrīnās attīstības diagnostiku – Vekslera intelekta izpētes testēšanu Ahenbaha uzvedības izvērtēšanas sistēmu, kognitīvo procesu izpētes testēšanu.
 • Anita Stāvause – logopēde, pedagoģiskā darba pieredzes speciālajā pedagoģijā 28 gadi, tiesības strādāt ar agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testu, Fonēmu testu.
 • Indra Graudiņa – Mg.paed, speciālais pedagogs, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 5 gadi.
 • Gunda Balode – Profesionāls maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija, skolas direktore, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 6 gadi.

Attīstības centra speciālisti savā darbā pielieto daudzveidīgas diagnostikas metodes, kas ļauj

noteikt bērnu speciālās vajadzības un ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus un korekcijas veidus.

No 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam Jelgavas 1. internātpamatskolas –attīstības centra speciālisti ir snieguši metodisku un pedagoģisku palīdzību Jelgavas, Jelgavas nov., Ozolnieku nov.,  Tērvetes nov., Bauskas, Bauskas nov., Rundāles nov., Vecumnieku nov., Iecavas nov., Ogres nov., Babītes nov., Aknīstes,  Jūrmalas, Jēkabpils, Viesītes 52 pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi, mācību grūtību diagnosticēšanu, speciālās izglītības programmas ieteikšanu.

Attīstības centra speciālisti konsultējuši 80 izglītojamos vai viņa likumisko pārstāvjus jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, atgādņu sagatavošanu, izmantošanu, bērna speciālo vajadzību diagnostiku, vajadzību novērtēšanu no 27 Zemgales reģiona izglītības iestādēm.

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi ir izstrādājuši vairākus metodiskos materiālus:

 • Metodiskais materiāls artikulācijas aparāta nostiprināšanai – materiāls paredzēts  pedagogiem  un  interesentiem, strādājot ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi;
 • Metodiskais materiāls “SAKLAUSI, ATPAZĪSTI, NORĀDI!” – materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un izglītojamajiem mācību procesa dažādošanai;
 • Metodiskais materiāls “Atgādnes matemātikā 1. klasei’’ – materiāls paredzēts sākumskolas pedagogiem un izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības standartu matemātikā 1. klasē ;
 • Metodiskais materiāls “Atgādnes latviešu valodā 1. klasei’’ – materiāls paredzēts sākumskolas pedagogiem un izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības standartu latviešu valodā 1. klasē;
 • Metodiskais materiāls “Āra nodarbības”- materiāls paredzēts pamatskolas skolotājiem un visiem interesentiem, kas vēlas īstenot mācību procesu ārpus telpām.

Pētniecības jautājumos Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs ir sadarbojies ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāti.                                            

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrā 2018./2019.m.g. ir novadītas 3 pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas 11 pedagogu grupām:

 • “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” (8.st.);
 • “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” (8.st.);
 • Konference “Bērncentrēta pieeja iekļaujošas izglītības īstenošanā” (6.st.).

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs organizēja vēl citus 16 izglītojoša satura pasākumus, kuros kopā ar pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas kursiem un semināriem piedalījās 467 interesenti.

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs izglītības iestādes tīmekļvietnē regulāri publisko informāciju par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājumiem, dalību projektos un citās aktivitātēs.

Jelgavas 1.internātpamtskola – attīstības centrs piedalījās starptautiskos projektos un konferencēs, lai gūtu pieredzi inovatīva, kvalitatīva, mūsdienīga, kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanā.

 2018./2019. mācību gadā tiek realizēti:

 • International special education schools project „World of Arts“, lai iepazītu citu valstu pieredzi, dalītos ar saviem labās prakses piemēriem un sekmētu skolēnu pašizpausmi interešu izglītībā;
 • Erasmus + , Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046897, “Katrs skolēns ir svarīgs – specialā un iekļaujošā izglītība Eiropā”;
 • ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”;
 • Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • gada 17. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķes piedalījās starptautiskā konferencē Lietuvā, Šauļu logopēdiskajā skolā. International methodological – practical conference ,, Development of social emotional competences in informal education “. Konference aktualizēja sociāli emocionālo kompetenču īstenošanu neformālajā izglītībā. Lektori dalījās pieredzē, kā veiksmīgi organizēt nodarbības, lai attīstītu būtiskākās sociāli emocionālās prasmes: pašizpratni, pašregulāciju, citu izpratni, attiecību veidošanos prasmi un atbildīgu lēmumu pieņemšanu.

Plānotais 2019./2020. mācību gadā:

 • Turpināt izglītojamajiem sniegt agrīno speciālo vajadzību diagnostiku neatkarīgi no izglītības ieguves vietas.
 • Turpināt sniegt metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī citos jautājumos par speciālās izglītības programmu realizēšanu.
 • Turpināt sniegt konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas.
 • Veidot metodiskos un atbalsta materiālus pedagogiem un skolēniem, lai sekmētu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā.
 • Piedalīties ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”;
 • Piedalīties Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • Piedalīties Erasmus + projektā Nr. KA101-80E77A12 “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”
 • Realizēt IZM pasūtījumu par mācību pakalpojumiem- pedagogu profesionālo tālākizglītības programmu apguvi Zemgales reģiona vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
 • Turpināt organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus, pasākumus izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).

(Publicēts: 14.06.2019.)