Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem

vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem

 

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

 

Speciālista vārds, uzvārds* Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Direktore Gunda Balode 16.00- 18.00
Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strade 16.00-18.00
Direktora vietniece izglītības jomā Dace Ekša 16.00-18.00
Direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika 08.30- 10.30 16.00-18.00
Izglītības metodiķe Marika Cabija 08.00-10.00 08.00-11.00
Izglītības metodiķe Ilze Šteinburga 17.00-19.00 11.00- 14.00
Izglītības metodiķe Rūta Kozlova 10.00-12.00
Psihologs Agita Vimba 14.00-19.00
Logopēds Anita Stāvause 15.30-16.30 15.00-16.30
Speciālais pedagogs – montesori speciālists Indra Graudiņa 13.00-14.00 10.00-11.00
Ārsts pediatrs Ilze Trepša 16.00-18.00 10.00-12.00
Fizioterapeits Linda Rimgaile 16.00-18.00 10.00-12.00
Sociālais pedagogs Skaidrīte Krastiņa 08.00-11.00 12.00-15.00

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM:

 • Speciālistu individuālas konsultācijas un individuālas nodarbības (sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, fizioterapeits, ārsts u.c.);
 • Individuālo vajadzību novērtēšana un diagnostika, rehabilitācijas pasākumu plāna izveide un īstenošanai;
 • Pirmā medicīniskā palīdzība un atbalsts dažādu ar fizisko un garīgo veselību saistītu situāciju risināšanā;
 • Regulāra uzraudzība ārstējošā ārsta nozīmēto medikamentu un palīglīdzekļu lietošanai;
 • Regulāri profilaktiski pasākumi, lai novērstu infekcijas slimību izplatīšanos skolā;
 • Ārstnieciskā vingrošana, baseins, fizikālās terapijas procedūras;
 • Lekcijas un diskusijas izglītojamajiem par dažādām ar veselību, saskarsmi un personīgo atbildību saistītām tēmām;
 • Dažādi izklaidējoši, attīstoši, izglītojoši un radoši pasākumi un interešu pulciņi skolā.

ATBALSTS VECĀKIEM:

 • Individuālas speciālistu konsultācijas Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Ozolnieku novada izglītojamo ar valodas, mācīšanās, garīgās un fiziskās traucējumiem vecākiem;
 • Individuālas konsultācijas par izglītojamā veselības stāvokli bērna ārstniecības un rehabilitācijas plāna izstrādei un īstenošanai;
 • Vienošanās ar vecākiem par individuālajām vingrošanas nodarbībām) un fizikālās terapijas procedūrām;
 • Vecāku izglītošana un atbalsts skolas organizētajās “Vecāku skoliņas” tematiskajās lekcijās un konsultācijās par veselības jautājumiem;
 • Konsultācijas par darba paņēmieniem un izmantojamajiem materiāliem mājās izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem;
 • Konsultācijas par atgādņu gatavošanu un lietošanu, atbalsta pasākumiem un to pielietošanu ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos;
 • Speciālistu izstrādāti ieteikumi izglītojamo emocionālās un fiziskās veselības stāvokļa uzlabošanai.

ATBALSTS PEDAGOGIEM UN CITIEM SPECIĀLISTIEM:

 • Pedagogu izglītošana par aktualitātēm nozarē, par dažādu ar izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanu saistītiem jautājumiem;
 • Skolas pedagoģiskie konsīliji;
 • Profesionālās pilnveides kursi;
 • Metodiskās komisijas, to ieteikumi un izstrādātie materiāli lietošanai darbā ar izglītojamajiem;
 • Semināri ar dažādu pilsētas pedagoģisko iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, lai izskaidrotu ar kādām metodēm un procedūrām skolā tiek sasniegta izglītojamā pilnīga atveseļošanās vai arī, ja tas nav iespējams, izglītojamais realizē savu optimālo fizisko, garīgo un sociālo potenciālu un integrējas sev piemērotā vidē.
 • Atbalsta pasākumu noteikšana ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • Atbalsta pasākumu efektivitātes analīze visa mācību gada garumā;
 • Konsultācijas par darbu klasē un pārbaudes darbu veidošanu;
 • Labās prakses piemēri, metodiskās dienas ar atklātajām stundām un pieredzes apmaiņas pasākumi.