Jelgavas pamatskolas “Valdekas”-attīstības centra atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem

 vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem

 

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

Speciālista vārds,

uzvārds*

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Direktore

Gunda Balode

16.00- 18.00

Direktora vietniece izglītības jomā

Skaidrīte Čereko

16.00-18.00

Direktora vietniece izlītības jomā

Dace Ekša

16.00-18.00

Direktores vietniece metodiskajā darbā

Līga Gutnika

08.30- 10.30

16.00-18.00

Izglītības metodiķe

Marika Cabija

08.00-10.00

08.00-11.00

 

Izglītības metodiķe

Ilze Šteinburga

17.00-19.00

11.00- 14.00

Izglītības metodiķe

Rūta Kozlova

11.00-12.00

16.00-18.00

Psihologs

Agita Vimba

16.00-18.00

Logopēds

Anita Stāvause

15.30-16.30

15.00-16.30

Speciālais pedagogs –

montesori speciālists

Indra Graudiņa

13.00-14.00

10.00-11.00

Ārsts pediatrs

Ilze Trepša

16.00-18.00

Fizioterapeits

Linda Rimgaile

16.00-18.00

Sociālais pedagogs

Skaidrīte Krastiņa

08.00-11.00

12.00-15.00

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM:

 • Speciālistu individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, fizioterapeits, ārsts u.c.);
 • Individuālo vajadzību novērtēšana un diagnostika, ieteikumi rehabilitācijas pasākumu un individuālo izglītības apguves plāna izveidē.

ATBALSTS VECĀKIEM

 • Individuālas speciālistu konsultācijas Zemgales reģiona izglītojamo ar valodas, mācīšanās, garīgās un fiziskās traucējumiem vecākiem;
 • Individuālas konsultācijas par izglītojamā veselības stāvokli bērna ārstniecības un rehabilitācijas plāna izstrādei un īstenošanai;
 • Vecāku izglītošana un atbalsts skolas organizētajās “Vecāku skoliņas” tematiskajās lekcijās un konsultācijās par veselības jautājumiem;
 • Konsultācijas par darba paņēmieniem un izmantojamajiem materiāliem mājās izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem;
 • Konsultācijas par atgādņu gatavošanu un lietošanu, atbalsta pasākumiem un to pielietošanu ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos;
 • Speciālistu izstrādāti ieteikumi izglītojamo emocionālās un fiziskās veselības stāvokļa uzlabošanai.

ATBALSTS PEDAGOGIEM UN CITIEM SPECIĀLISTIEM:

 • Pedagogu izglītošana par aktualitātēm nozarē, par dažādu ar izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanu saistītiem jautājumiem;
 • Profesionālās kompetences pilnveides kursi;
 • Ieteikumi darbā ar izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem;
 • Informatīvi semināri, metodiskās dienas ar dažādu pilsētu pedagoģisko iestāžu vadītājiem, atbalsta komandām un darbiniekiem sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
 • Atbalsta pasākumu noteikšana ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • Atbalsta pasākumu efektivitātes analīze visa mācību gada garumā;
 • Konsultācijas par darbu klasē un pārbaudes darbu veidošanu;
 • Labās prakses piemēri, metodiskās dienas ar atklātajām stundām un pieredzes apmaiņas pasākumi.