Kursi Kalamatā

Īstenojot Erasmus+K1 programmas projektu “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”,  laikā no 28. oktobra līdz 4. novembrim izglītības metodiķe Marika Cabija apmeklēja strukturētos kursus “Towards the inclusive classroom: best practice” un direktora vietniece Līga Gutnika apmeklēja strukturētos kursus “Special Needs Education: A step-by-step approach”, kuri notika Grieķijas pilsētā Kalamatā.

Kursu “Towards the inclusive classroom: best practice”  mērķis bija palīdzēt dalībniekiem paplašināt savas zināšanas un prasmes par iekļaujošās klases izveidi un vadību.

Kursu “Special Needs Education: A step-by-step approach” mērķis  bija mācību procesa organizēšana atbilstoši skolēna speciālajām vajadzībām.

Kursos piedalījās dalībnieki no Spānijas, Itālija, Somijas, Kipras, Rumānijas, Slovākijas, Lietuvas un Igaunijas.

Nedēļas laikā notika gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības par tēmām, kas ir svarīgas sekmīgas iekļaujošas un speciālās izglītības īstenošanā.

Tika demonstrētas praktiskas mācību metodes un paņēmieni, kas tiek īstenoti Grieķijas skolās, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja tās papildināt ar savu valstu  labās prakses piemēriem.

Kursu laikā galvenā darba metode bija darbs salīdzinoši nelielās darba grupās, analizējot iekļaujošās un speciālās izglītības problēmas Grieķijā un citās dalībvalstīs. Nodarbību laikā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē ar citu valstu skolotājiem, mācīties vienam no otra un izprast, kādas problēmas mācību procesos mums ir līdzīgas, kādas pilnīgi atšķirīgas.

Darbs grupās un diskusijas deva ierosinājumus darba pilnveidošanai. Kā vērtīgu pieredzi varētu minēt vizītes uz Kalamatas skolām.

Kalamatas vispārizglītojošajā skolā projekta dalībnieki iepazinās ar skolas vidi,  speciālā pedagoga darbu, iekļaujošās izglītības nodrošināšanu un organizēšanu.

Kalamatas speciālajā skolā projekta dalībnieki vēroja stundas, iepazinās ar atbalsta komandas darbu, kā arī bija atvēlēts laiks kopīgai sadarbībai un sadraudzībai ar skolēniem.

Bija iespēja salīdzināt Grieķijas un Latvijas speciālo izglītības iestāžu darba organizāciju.

Grieķu kolēģi akcentēja, ka būtiska loma sekmīgas iekļaujošās izglītības nodrošināšanā ir skolēna- vecāka- skolotāja sadarbība.