Metodiskā diena Iecavas pirmsskolas

 izglītības iestādes «Cālītis» pedagogiem

 

2020.gada 19. oktobrī mūsu skolā viesojās Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadības komanda kopā ar atbalsta speciālistiem un pedagogiem, lai papildinātu zināšanas un saņemtu atbildes uz svarīgiem jautājumiem par iekļaujošās izglītības īstenošanu savā izglītības iestādē.

Tika pārrunātas kolēģiem aktuālas tēmas:

  • izglītības iestādes atbalsta personāls un tā sadarbība izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
  • atbalsta komandas sadarbība – skolotājs, bērns, vecāks;
  • individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana un īstenošana;
  • labās prakses piemēri.

Skolas metodiķi sniedza izsmeļošas atbildes par atbalsta pasākumiem, izglītojamo speciālo vajadzību diagnostiku, individuālas pieejas un atbalsta sniegšanu katram izglītojamam.

Tika aktualizēta skolotāja un vecāku līdzdalība mācību un audzināšanas procesā, kā arī iespēja vērsties pie mūsu skolas speciālistiem, lai saņemtu individuālas konsultācijas un atbalstu.