Metodiskā diena Ogresgala pamatskolā

Lai veiksmīgi īstenotu Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra 2018./19. m. g. izvirzīto metodisko tēmu par āra nodarbībām, 4. oktobrī skolas administrācija, metodisko jomu vadītāji un pedagogi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogresgala pamatskolu.

Ogresgala pamatskola aktīvi darbojas dažādu vides projektu īstenošanā, jau 12 gadus pēc kārtas skolai tiek pasniegts Zaļais karogs. Daudzus gadus Ogresgala pamatskola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece. Ogresgala pamatskolas skolotāji nodrošina mācību satura saikni ar reālo dzīvi, jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un karjeras iespējām nākotnē, organizējot mācību procesu sadarbības un līdzdarbības kompetenču ieviešanā.

Mūsu delegāciju laipni uzņēma skolas direktore Skaidrīte Butāne un direktores vietniece izglītības darbā Anita Gutāne.

Ogresgala pamatskolas direktores vietniece izglītības darbā Anita Gutāne iepazīstināja ar pieredzi āra nodarbību organizēšanā, aicinot savus kolēģus dalīties ar labās prakses piemēriem, īstenojot āra nodarbības sākumskolā, angļu valodā, mūzikā un citos mācību priekšmetos.

Dodoties ekskursijā pa skolu, apskatījām klašu telpas, sporta zāli, ēdnīcu un citas skolas telpas, kuras ir mūsdienīgi iekārtotas ar plašu mācību materiālu klāstu. Bija iespēja iepazīt āra nodarbībām labiekārtotu vidi skolas apkārtnē, kur ir izvietots filozofu stūrītis, Zaļā grāmata, kukaiņu māja, pasaku stāstīšanas krēsls, ārstniecības augu dobe, dažādi mūzikas instrumenti. Secinām, ka āra nodarbības dod unikālu iespēju novērot, pētīt dabu un iegūtās zināšanas paliek atmiņā uz ilgāku laiku, jo īpaši, ja mācīšanās procesā iesaistīti visi maņu orgāni. Šādas nodarbības sniedz iespēju skolēniem apgūt pētnieciskā darba prasmes un iemaņas un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. Nodarbības ārā pozitīvi ietekmē audzēkņu veselību.

Tā kā Ogresgala pamatskolā tiek īstenota speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mūsu skolas skolotāji dalījās pieredzē sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Tika diskutēts par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mācību, audzināšanas procesu, kā arī vienojāmies par turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas nepieciešamību.

Paldies kolēģiem par atsaucību un jauko uzņemšanu!