Metodiskā darba organizēšana 2020./2021.mācību gadā

Prioritāte:

Kompetencēs balstīta mācību satura pakāpeniska un individualizēta ieviešana mācību procesā un audzināšanas darbā.

Sasniedzamais rezultāts:

Ieviests uz kompetencēm balstīts mācību saturs, aktualizējot stundā sasniedzamo rezultātu un jēgpilnu atgriezenisko saiti.

Uzdevumi

  1. Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā, labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
  2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.
  3. Sniegt atbalstu pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei.
  4. Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu.
  5. Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un valstiskās identitātes apziņu, akcentējot lokālpatriotismu.

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centrs

Metodiskās komisijas

 

Metodiskā komisija “Cilvēks un sabiedrība”

Vadītāja Regīna Drusta

Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā metodiskā komisija

Vadītāja Dace Podniece

Sākumskolas metodiskā komisija

Vadītāja Iveta Zariņa

Matemātikas un dabaszinātņu metodiskā komisija

Vadītāja Guntra Gulbe

Speciālās izglītības metodiskā komisija

Vadītāja Jautrīte Kokina

Sporta un veselības metodiskā komisija

Vadītāja Ruta Brīvmane