Pedagogi gūst jaunu pieredzi Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā

 

No 2018.gada augusta līdz oktobrim  Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēja divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā – “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” un „ Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”.

Kursos piedalījās 146 Zemgales reģiona un citu Latvijas skolu vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci iekļaujošas izglītības realizēšanā, strādājot ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas speciālas vajadzības. Pedagogi ne tikai apguva teorētiskās zināšanas, bet daudz darbojās praktiski, tika analizētas dažādas problēmsituācijas, ar kurām pedagogi saskaras savā ikdienas darbā.