Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītie pedagoģiskās pilnveides kursi Zemgales reģiona pedagogiem

Novembrī ir noslēdzies Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbības projekts, kas nodrošināja divu pedagogu profesionāls pilnveides programmu īstenošanu, piedāvājot Zemgales vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogiem iegūt zināšanas, apgūt praktiskas metodes un mācēt izstrādāt rīcības plānu, kā rīkoties konkrētās situācijās, sniedzot atbalstu izglītojamajiem ar dažādām mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem. Tika novadīti četri kursi -“Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kuros nelielās grupās pedagogiem bija iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt izsmeļošas atbildes un praktiski darbojoties, izmēģināt dažādu mācību metožu pielietojumu. Pedagogi, analizējot izglītojamo raksturojumus, uzvedības aprakstus un speciālistu izpēti, mācījās saskatīt izglītojamā speciālās vajadzības un nepieciešamo atbalstu. Pārrunājām individuālo izglītības apguves plānu nepieciešamību, kādi ir šī plāna īstenošanas svarīgākie uzdevumi un kā to atspoguļot. Otra programma, kura tika īstenota, bija “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana”. Arī šajā programmā tika novadīti četri kursi Zemgales reģiona pedagogiem. Pedagogu ieguvums, ko viņi min izvērtēšanas anketās ir:
  • aizraujošas nodarbības, praktiski uzdevumi, kuri noder pedagoģiskajā darbā,
  • noderīgi materiāli un idejas,
  • zinoši, harizmātiski vadītāji,
  • tika izrunātas aktuālas tēmas, kas ir svarīgas iekļaujot bērnus ar dažādām mācīšanas vajadzībām mācību procesā,
  • izmantoti jauni, interesanti metodiskie materiāli,
  • aktīvas dinamiskās pauzes, praktiski vingrojumi,
  • saņēmu atbildes uz saviem jautājumiem par bērnu uzvedības problēmām,
  • tika sniegtas idejas praktiskai darbībai,
  • jaunas idejas, rotaļas, spēles, labi piemēri,
  • idejas jauna mācību materiāla iegādei.
 
Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam, 128 pedagogiem no Jelgavas, Jelgavas novada, Dobeles, Bauskas, Tukuma novada un citām Zemgales reģiona vietām tika dota iespēja bez maksas veicināt savu profesionālo pilnveidi darbā ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.