Profesionālās kompetences pilnveides iespēja  vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar skolēniem ar dažādiem  traucējumiem.

Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmas.

 

„Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” (8st.)

17.08. 2020.

18.08.2020.

19.08.2020.

20.10.2020.

Mērķauditorija – Vispārējās izglītības iestādes pedagogi:

Programma veidota, lai veicinātu dziļāku izpratni par iekļaujošu izglītību un dalītos ar labās prakses piemēriem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunākajām tendencēm un aktualitātēm Latvijā iekļaujošās un speciālās izglītības jomā, kāds atbalsts nepieciešams izglītojamajiem un pedagogiem. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai kvalitatīvi, inovatīvi un interesanti organizētu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības.

Kursu tēmas:

Iekļaušanu veicinošas izglītības pamatnostādnes. Jaunumi normatīvajā regulējumā.

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta modeļi skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām. Stratēģijas izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. Diferencēta pieeja mācību procesam. Situāciju analīzes.

Atgādņu gatavošana un izmantošana

Individuālo izglītības apguves plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

 

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” (8 st.)

Mērķauditorija –  sākumskolu pedagogiem, PII pedagogi:

PII pedagogiem

27.08.2020.

30.08.2020.

07.10.2020.

Sākumskolas pedagogiem

21.08.2020.

Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai kvalitatīvi, inovatīvi un interesanti organizētu pedagoģisko darbību intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanā, izprotot katra izglītojamā individuālās vajadzības. Programma veidota, lai veicinātu dziļāku izpratni par bērnu vecumposmu attīstības raksturojumiem un uzdevumiem, labizjūtas   un veselības stāvokļa uzlabošanu.

Kursu tēmas:

 

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem. Pozitīva disciplinēšana.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

Pieteikšanās kārtība:

nosūtot uz Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv pieteikumu ar sekojošu informāciju:

  • e-pastu,
  • dalībnieka vārdu, uzvārdu,
  • mācību priekšmets/ amats,
  • izglītības iestādi,
  • telefona numuru.

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots. 

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810, e -pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.