Profesionālās kompetences pilnveides iespēja  vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri strādā ar skolēniem ar dažādiem  traucējumiem.

Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmas.

„Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” (8 st.)

21.08.2019.

22.08.2019.

13.09.2019.

Mērķauditorija – Vispārējās izglītības iestādes pedagogi:

Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pedagoģiskā procesa mērķtiecīgai plānošanai organizēšanai un vadīšanai. Programma veicinās dziļāku izpratni par iekļaujošo izglītību, aktualizēs labās prakses piemērus. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai organizētu un vadītu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Pedagogiem būs iespēja, strādājot praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu vispārējās attīstības veicināšanā.

Kursu tēmas:

Dažādi mācīšanās un attīstības traucējumu veidi, izglītojamo speciālās vajadzības un izpausmes.

Situāciju analīzes.

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Atgādņu gatavošana un izmantošana.

Individuālo izglītības plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

 

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” (8 st.)

Mērķauditorija –  sākumskolu pedagogiem, PII pedagogi:

PII pedagogiem

23.08.2019.

02.10.2019.

Sākumskolas pedagogiem

06.11.2019.

Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi.

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības.

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

 

Pieteikšanās kārtība:

nosūtot uz Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv pieteikumu ar sekojošu informāciju:

  • e-pastu,
  • dalībnieka vārdu, uzvārdu,
  • mācību priekšmets/ amats,
  • izglītības iestādi,
  • telefona numuru.

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots. 

 

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810, e -pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.