Projektā PuMPuRS iesaistītie pedagogi tiekas Jelgavas pamatskolā “Valdeka”- attīstības centrā.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, 33 Jelgavas skolu pedagogiem un atbalsta personālam 31. janvārī un 11.februārī tika organizēta profesionālās pilnveides programmas kursi:     “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”.

Programmas mērķis ir integrēt konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē un tā orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā kā mūsdienu pedagoģiskās kompetences neatņemamu sastāvdaļu pedagoga ikdienas darbā.