Starptautisks pasākums Vācijā

      Mūsu skolas metodiķe Ilze Šteinburga, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, no 6. oktobra  līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskā pasākumā „SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”, kas norisinājās Vācijā Frankfurtē pie Mainas.

      Šī pasākuma mērķis bija iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvātajām iespējām, kā arī satikt starptautiskus partnerus.

 Pasākumā piedalījās dalībnieki gan no skolām, gan dažādām organizācijām, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā jomā.

       Visas dienas tika pavadītas aktīvi līdzdarbojoties, un to laikā bija iespēja uzzināt par iekļaujošu projektu rakstīšanas un īstenošanas iespējām, dalīties pieredzē par savas organizācijas darbību un iepazīt citas organizācijas, piedalīties izglītojošās lekcijās, radošajās darbnīcās, kurās tika radītas idejas iespējamajai sadarbībai un projektiem, kā arī iepazīties ar jau realizētiem projektiem kā labās prakses piemēriem.

 

ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Vācijā

Īsi pirms mācību gada sākuma no 26.augusta līdz 31. augustam “ERASMUS +” projekta ietvaros Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra skolotājas – Sandra Rubene un Ligita Vecuma-Veco piedalījās  kursos Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies.”

Kursu norises vieta bija Vācijas galvaspilsēta  Berlīne, Carl Duisberg mācību centrs. Kursus vadīja lektore Ilde Faedis no Itālijas.

21.gadsimta mācību stunda ir izaicinājums ikkatram pedagogam, tāpēc lietderīga bija iepazīšanās ar jaunu mācīšanas un mācīšanās pieeju Flipped Classroom. Šī metodika aicina domāt par mājas darbu un klases aktivitāšu izkārtojuma maiņu mācību procesā. Apgrieztā Klase  metode ir tāda, kas apvērš tipisko mācību satura iegūšanas un pielietošanas ciklu. Tā balstās uz skolēnu pirms stundas iegūto nepieciešamo informāciju un esošajām zināšanām, ko skolotāji palīdz skolēniem aktīvi un interaktīvi izzināt, izprast un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā mācību procesā. “Apgrieztā” klase uztur skolēnu mācīšanos mācību centrā, kas pilda vissvarīgāko lomu, vadot uz dziļāku domāšanu un augstākiem attīstības līmeņiem.

Kursos tika piedāvātas dažādām klases pārvaldīšanas metodes, tai skaitā klases noteikumu izstrāde, sniedzot skaidras instrukcijas.

 Tā kā viena no mūsu skolas prioritātēm ir sociāli emocionālās audzināšana, tad ļoti svarīgas bija skolēna motivāciju veicinošās aktivitātes, kuru mērķis ir mudināt un iedrošināt skolēnus, pārdomāt visas klases un savu rīcību. Daudz tika runāts un diskutēts, kā organizēt pāru un grupu darbu, attīstot pozitīvas attiecības.

Mūsu pedagogiem arī bija dota iespēja dalīties ar mūsu skolas labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma EURO PASS apliecinājumu un kursu sertifikātu.

Iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes varēsim pielietot savu audzēkņu izglītošanai un attīstībai, kā arī daloties ar savas un citu izglītības iestāžu pedagogiem.

ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Itālijā

Turpinot dalību Erasmus + K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”, no 2019. gada 5. oktobra līdz 12.oktobrim direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika un izglītības metodiķe Marika Cabija devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur Erasmus+  projekta  ietvaros piedalījās profesionālas pilnveides kursos “Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregation”.

Mācības notika Bolognā un kursu organizātori bija “Institute for Training, Employability and Mobile learning”.

                      Vizīte sākās ar Bolognas vēsturiskā centra apskati un sadraudzības pasākumu svētdienas pēcpusdienā.

Turpmākās dienas aizritēja spraigā darbā, iepazīstoties ar Itālijas izglītības modeli, kas dod iespēju pārvarēt segregāciju izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  Liela uzmanība tika pievērsta izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai  un individuālo izglītības plānu izstrādei, kas nodrošina sekmīgu izglītojamo iekļaušanu skolās. Dalībniekiem tika dota iespēja to salīdzināt ar Spānijas, Portugāles, Bulgārijas un Latvijas izglītības sistēmām un iekļaujošās izglītības īstenošanas modeļiem.

Apmeklējot Bolognas pamatskolu, pedagogiem bija iespēja redzēt un pārrunāt izaicinājumus un labo praksi skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Projekta dalībnieki iepazinās un apsprieda mācību stratēģijas pirmsskolā un pamatskolā, iepazinās ar metodikām un instrumentiem, kas ļauj veiksmīgāk iekļaut visus izglītojamos mācību procesā sniedzot iespēju līdzdarboties.

Kursi noslēdzās ar mācību rezultātu apspriešanu, jaunu starptautisku sadarbības partneru kontaktu apmaiņu, turpmāko pasākumu plānošanu un kursa apliecību saņemšanu.

 Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem.

23.09.2019.  Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā notika  informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. LLU studenti pilnveidoja zināšanas speciālās pedagoģijas terminoloģijā un mācību metodēs. Studenti papildināja izpratni par iekļaušanas būtību, veidiem un funkcijām. Mūsu skolas metodiķi  dalījās pieredzē par mācību metožu daudzveidību darbā ar izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, par sekmīgu iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijā. Studentiem bija iespēja iepazīties ar Eiropas Erasmus+ K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” gūto pieredzi.

Projekta nosaukums “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”

“Inclusive and supporting school- joyful and inquisitive child”

Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060211

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta sākuma datums 01/08/2019

Projekta beigu datums 31/07/2020

Projektam piešķirtais finansējums 14700.00 EUR

Projekta mērķi ir:

 • skolas modernizācija, nodrošinot labvēlīgas un efektīvas mācību vides izveidi, kas pielāgota

skolēna individuālajām izziņas, emocionālajām un fiziskajām vajadzībām;

 • paaugstināt pedagogu un skolas vadības kompetences, gūstot citu Eiropas valstu pieredzi

iekļaujošas un speciālās izglītības īstenošanā, veikt izglītības sistēmu salīdzinošu analīzi, pārņemt labo praksi savā ikdienas darbā un dalīties ar to savā iestādē un ārpus tās;

 • paaugstināt pedagogu kompetences klases vadībā un pozitīvās komunikācijas veidošanā ar

izglītojamā vecākiem, izmantojot citu Eiropas valstu pieredzi;

 • uzlabot pedagogu prasmes efektīvi un radoši īstenot mācību un audzināšanas procesu, risināt

konfliktus, izmantojot nestandarta metodes, lelles, maskas un spēles.

Projekta kontaktpersona- Liga Gutnika, liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

International project

„Motion dynamics 2019“

Šiauliai,     April – June, 2019

 

 1. Project purpose.

To implement project activities, including students, pedagogues from Lithuanian and Latvian special educational institutions into common work.

 

 1. Goal. To stimulate collaboration between special education institutions from Lithuania and Latvia forming the essential of healthy lifestyle, to develop interschool exchanges, to give an opportunity for the students and teachers to participate in sport activities, dance and motion correction lessons and to exchange creative ideas, novelties.

 1. Tasks.
 2. To improve special education needs having students‘ social, emotional competences organizing various formal and informal education activities in non-traditional areas.
 3. Introducing the students with the essential of healthy lifestyle to increase students‘ endurance, brawn, flexibility and to improve balance, motion coordination and motoric skills.
 4. To develop communication and collaboration of republican and foreign special education institutions students, pedagogues.
 5. To share good work experience and exchange creative ideas, novelties.

 1. Project objective group.

Students and pedagogues of Jelgava 1st special school, Šiauliai Logopedic School, Telšiai Naujamiesčio school, Raseiniai special school, Dabikinė Vladimiro Zubovo special school, Šiauliai J. Janonis gymnasium, Šiauliai  kindergarten „Žirniukas“, Šiauliai sport and wellness club „Impuls“.

 

 1. Project work group.

Coordinator: dance and music teacher Arnolda Kapačinskienė.

Members: teachers – Irma Miniauskienė, Raimondas Gabrielaitis, Rasa Kavaliauskienė, Jūratė Bučienė, Laima Pastoraitė, Nerijus Ostrauskas, Eglė Masiulytė, Renata Vyšniauskienė, Inga Aleksandravičienė (Dabikinė Vladimiro Zubovo special school), Danutė Staniulienė (Telšiai Naujamiesčio school), Rūta Kozlova (Jelgava 1st special school), Oksana Urbienė (Šiauliai  kindergarten „Žirniukas“), Linda Gudaitė (Šiauliai J. Janonis gymnasium), Laura Petrulienė (Šiauliai sport and wellness club „Impuls“).

 1. Project duration.

     April – June, 2019

 1. Project implementation forms.

Conversation, group work, practice, creative work, open lessons, activities, proficiency visits.

 1. Project activities.

Date

Activities

April, 2019

Adjustment of project activities. Interschool exchanges. Organization of students, teachers art works exhibitions „Growing healthy, strong and lively“ in Lithuanian and foreign special education institutions.

May, 2019

Interschool exchanges. Organization of open formal and informal education activities for our and foreign special education institutions‘ pedagogues.

June, 2019

Exchanges of good teaching experience. Generalization and evaluation of international special education institutions project „Motion dynamics 2019“.

 1. Supposed result.
 2. It will succeed to gather common interests having students and teachers from different countries and institutions for purposeful communication and collaboration.
 3. Students will have a chance to strengthen physically, to know the essential of healthy lifestyle participating in different formal and informal education activities in non-traditional areas.
 4. Special educational needs having students will succeed, have positive emotions and develop social competences.

 

 1. Project‘s material systematization.

           All material will be systematized in CD.

 1. Project‘s work analysis, dissemination

All material will be presented digitally in schools‘ websites, in local media and for school‘s society.

ESF Projekts

„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Nr. 7.1.1.0/15/I/001 

Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001 kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”.

Īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra
K. Valdemāra iela 38 k – 1, Rīga, LV – 1010

Īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

No 2015. gada janvāra līdz 2021.gada decembrim

Mērķis

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā mērķa grupas bezdarbnieku atbalstam tiek nodrošināti šādi aktīvie nodarbinātības pasākumi:

 • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei;
 • profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver: profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;
 • neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes;
 • transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecības saņemšanu;
 • apmācība pie darba devēja tiek organizēta vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai noteiktajā profesijā.

Lai nodrošinātu projekta ietvaros, sniegtā atbalsta pieejamību, papildus minētajiem atbalsta pasākumiem projekta dalībniekiem, tiek sniegts atbalsts reģionālajai mobilitātei, bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek nodrošināti to vajadzībām atbilstoši specifiskie pakalpojumi – surdotulka, ergoterapeita un specializētā transporta pakalpojumi, kā arī tiek vērtēta iespēja organizēt apmācības elastīgā formā. Apmācība pie darba devēja ietvaros personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta atbalsta persona.

Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 EUR apmērā par 1 apmācību dienu.

Mērķa grupa

Projekta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 91 481 903,17 EUR, tai skaitā:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 77 759 609,51 EUR;
 • valsts budžeta finansējums 11 560 667,66 EUR;
 • privātais līdzfinansējums 2 161 626,00 EUR.

Sagaidāmie rezultāti

Iznākuma rādītāji:

 • 80 640 – atbalstu saņēmuši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim – 42 000), tai skaitā vecāki par 50 gadiem – 27 513 (tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim – 14 500).

Rezultāta rādītāji:

 • 23 224 – kvalifikāciju ieguvuši dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās;
 • 21 773 – dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām.

Pielikumi

Projekta sasniedzamo rādītāju uzskaite (uz 30.09.2017.)

Kontaktpersona:
Edīte Bratka
Eiropas Savienības fondu projektu departamenta
projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vadītāja
Tālrunis: 26640881
E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Saistošie dokumenti:
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un Ministru kabineta 2014.gada 23. decembra noteikumi Nr. 836 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”.


Projekts: “PROTI un DARI!”

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbības partneris: Jelgavas pilsētas dome

Stratēģiskais partneris: Jelgavas 1. internātpamatskola

Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros

Projekta mērķis: motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldību un to stratēģisko partneru aktivitātes projektā:

1) mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2) mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;
3) mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

1) veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2) sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
3) noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4) īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes: – regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver
jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu:
– individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
– neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
– speciālistu konsultācijas,
– dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
– brīvprātīgā darba aktivitātes,
– iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
– ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
– iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 333 174,60 EUR

Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 213 jaunieši.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 8.jūlijs (sadarbības līguma noslēgšanas datums) – 2018.gada 31.oktobris

TERMINI:

NEET jaunietis – jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.
Mērķa grupas jaunietis – jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Programmas vadītājs – persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā.
Mērķa grupas jaunieša mentors
– pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi – darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību. Atbalsta pasākumi var ietvert tādas aktivitātes kā neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).
Mērķa grupas jaunieša profilēšana – mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām.
Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma
– atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, kas piemērots konkrētam mērķa grupas jaunietim, ir balstīts uz mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem un vērsts uz viņa prasmju attīstību, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Individuālā pasākumu programma ir sekmīgi izpildīta, ja tās noslēgumā mērķa grupas jaunietis ir iesaistījies izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos vai nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.


Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

Projekta ietvaros nepieciešamais sporta inventārs tiks piegādāts 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm:
•    Jelgavas 1.internātpamatskola, Institūta iela 4;
•    Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9;
•    Jelgavas 2.pamatskola, Sarmas iela 2;
•    Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29;
•    pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks ”, Skautu iela 1a;
•    pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši ”, Ganību iela 66.

Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 1.oktobrim.

Projekta kopējais finansējums ir 6 991,00 euro, no kuriem 50 % jeb 3 495,50 euro tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un 50 % jeb 3 495,50 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķa grupa ir 2396 izglītības iestāžu audzēkņi, no kuriem 410 ir Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 1986 izglītības iestāžu skolēni.

Mācību priekšmetu „Sports” un „Fiziskā izglītība un veselība” satura īstenošanai – t.i., pamatkustību apguvei un nostiprināšanai, kā arī konkrētu sporta spēļu elementu apguvei ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un materiālais nodrošinājums. Mācību procesa un sporta stundu pievilcīguma palielināšanā un bērnu drošības vajadzību nodrošināšanā īpaša loma ir mūsdienīgam, kvalitatīvam un dažādām bērnu vajadzībām atbilstošai sporta materiāltehniskai bāzei. Pieaugot sporta nodarbību intensitātei (gan “olimpiskās klases”, gan plāns par trešās sporta stundas iekļaušanu stundu sarakstā), palielinās nepieciešamība atjaunot un papildināt vispārējās izglītības iestāžu sporta inventāru.