2022./2023. mācību gadā Jelgavas pamatskola ,,Valdeka ‘’- attīstības centrs 1. semestrī tika izveidoti 27 individuālie atbalsta plāni. Izglītojamie pēc individuāli sagatavota atbalsta plāna apmeklēja individuālas konsultācijas un konsultatīvo atbalstu – matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, datorikā, dabaszinībās, angļu valodā, izglītojamie saņēma individuālu emocionālu un psiholoģisku atbalstu, iedrošinājumu un atbalstu no skolas psihologa sociālā pedagoga. Izglītojamie ilgu laiku pavadīja izglītības iestādē un apmeklēja individuālās konsultācijas, tika sniegts atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā.
2022./2023. mācību gada 2. semestrī 10 individuālie atbalsta plāni, šajā semestrī izglītojamie saņem atbalstu ekonomiskā riska mazināšanai un tiek sniegts atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā.
Paldies par iespēju saņemt individuālas konsultācijas, tas uzlabo izglītojamo sekmes, pašapziņu un labizjūtu un emocionālo jušanos.

2020./2021. mācību gadā Jelgavas pamatskola ,,Valdeka ‘’- attīstības centrs 1. semestrī tika izveidoti 10 individuālie atbalsta plāni, taču 2. semestrī tie bija 15 individuālie atbalsta plāni. Izglītojamie pēc individuāli sagatavota plāna apmeklēja individuālas konsultācijas  – matemātikā, latviešu valodā ,krievu valodā, informātikā , dabas zinībās, ģeogrāfijā ,angļu valodā.

Katrs no izglītojamiem saņēma pamudinājumu, iedrošinājumu un atbalstu no skolas sociālā pedagoga un psihologa. Viens no atbalsta pasākuma veidiem bija arī ēdināšana, jo izglītojamie ilgu laiku pavada izglītības iestādē un apmeklē individuālās konsultācijas. Izglītojamie bija gandarīti par iespēju saņemt individuālas konsultācijas, kas uzlaboja viņu sekmes, pašapziņu un labizjūtu.


2019./2020.m.g. Jelgavas pamatskola Valdeka – attīstības centr, tāpat kā iepriekš, arī šajā mācību pusgadā tupināja realizēt projektu “Pumpurs”. Šī projekta īstenošanas laikā skolēniem, sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem, bija dota iespēja uzlabot savas sekmes un risināt citas ,aktuālas, ar skolu vai ģimeni, saistītas problēmas, lai nākotnē mazinātu iespēju, ka priekšlaicīgi tiktu pārtrauktas mācības skolā un izglītības gaitas kopumā.

Šajā mācību gadā projektā iesaistījās 15 mūsu skolas skolēni. Skolēni cītīgi apmeklēja individuālas konsultācijas, savukārt, skolotāji palīdzēja izprast mācību vielu, apzināt un labot trūkstošās zināšanas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē, kā arī citos mācību priekšmetos.

Projekta laikā katram skolēnam, kurš bija iekļauts projektā kā projekta dalībnieks, tika izveidots individuālo konsultāciju plāns. Skolēni pēc individuāli sagatavota plāna un nodarbību grafika apmeklēja dažādas konsultācijas un nodarbības. Diemžēl attālinātās mācīšanās laikā individuālas klātienes konsultācijas nenotika, tādēļ skolēni ar skolotājiem turpināja sazināties neklātienē un šajā pusgadā kopīgi iesāktais skolēnu un skolotāju darbs vainagojās ar panākumiem. 10 no 15 skolēniem šī mācību pusgada projekta laikā izdevās uzlabot savas sekmes un veiksmīgi pabeigt mācību gadu. Daļai skolēnu atbalsts būs nepieciešams arī turpmāk, tādēļ arī 2020./2021. m. g. projekta  ”Pumpurs” ietvaros skolēniem tiks nodrošinātas nepieciešamās konsultācijas un palīdzība.

Šajā mācību pusgadā Īpaši gribam uzslavēt 6.kl. skolēnu Kristianu , kurš veiksmīgi uzlabojis vērtējumu gandrīz visos mācību priekšmetos. Skolēnu iesaistīšanās un vēlme uzlabot savas sekmes iedvesmo gan citu skolēnus, gan skolotājus jaunu mērķu un panākumu virsotņu sasniegšanai.


“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 16.03.2017. – 31.12.2022.

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Par projektu.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Projekta mērķis – samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Mērķgrupa:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022

Vairāk lasīt