Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītie pedagoģiskās pilnveides kursi Zemgales reģiona pedagogiem

Novembrī ir noslēdzies Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbības projekts, kas nodrošināja divu pedagogu profesionāls pilnveides programmu īstenošanu, piedāvājot Zemgales vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogiem iegūt zināšanas, apgūt praktiskas metodes un mācēt izstrādāt rīcības plānu, kā rīkoties konkrētās situācijās, sniedzot atbalstu izglītojamajiem ar dažādām mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem. Tika novadīti četri kursi -“Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kuros nelielās grupās pedagogiem bija iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt izsmeļošas atbildes un praktiski darbojoties, izmēģināt dažādu mācību metožu pielietojumu. Pedagogi, analizējot izglītojamo raksturojumus, uzvedības aprakstus un speciālistu izpēti, mācījās saskatīt izglītojamā speciālās vajadzības un nepieciešamo atbalstu. Pārrunājām individuālo izglītības apguves plānu nepieciešamību, kādi ir šī plāna īstenošanas svarīgākie uzdevumi un kā to atspoguļot. Otra programma, kura tika īstenota, bija “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana”. Arī šajā programmā tika novadīti četri kursi Zemgales reģiona pedagogiem. Pedagogu ieguvums, ko viņi min izvērtēšanas anketās ir:
 • aizraujošas nodarbības, praktiski uzdevumi, kuri noder pedagoģiskajā darbā,
 • noderīgi materiāli un idejas,
 • zinoši, harizmātiski vadītāji,
 • tika izrunātas aktuālas tēmas, kas ir svarīgas iekļaujot bērnus ar dažādām mācīšanas vajadzībām mācību procesā,
 • izmantoti jauni, interesanti metodiskie materiāli,
 • aktīvas dinamiskās pauzes, praktiski vingrojumi,
 • saņēmu atbildes uz saviem jautājumiem par bērnu uzvedības problēmām,
 • tika sniegtas idejas praktiskai darbībai,
 • jaunas idejas, rotaļas, spēles, labi piemēri,
 • idejas jauna mācību materiāla iegādei.
 •  

  Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam, 128 pedagogiem no Jelgavas, Jelgavas novada, Dobeles, Bauskas, Tukuma novada un citām Zemgales reģiona vietām tika dota iespēja bez maksas veicināt savu profesionālo pilnveidi darbā ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

  Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem

  2020. gada24. septembrī mūsu skolā nu jau otro gadu viesojās LLU IMI 2. kursa studenti studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros.

  Semināra laikā studentiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par speciālās izglītības programmām un to īstenošanu, kā arī par iekļaujošās izglītības īstenošanas pamatprincipiem vispārizglītojošajās skolās. Tika pārrunāti jautājumi par nepieciešamo atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām un to piemērošanu mācību procesā, kā arī pedagogu – vecāku – atbalsta speciālistu sadarbība.

  Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika studentus iepazīstināja arī ar Jelgavas pamatskolas „Valdeka” – attīstības centra darbības virzieniem un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā.

  Visa semināra laikā studenti uzdeva sevi interesējošus jautājumus un aktīvi iesaistījās diskusijās, daloties arī savā pieredzē.

  Pieteikšanās konferencei: https://forms.gle/m68C4pMBcWi4o94z9

  Mūsu skolas pedagogi dalās pieredzē ar kolēģiem

   no Kedaiņiem (Lietuva) un Kokneses.

  Šajā nedēļa mūsu skolā viesojās ciemiņi no Kedaiņu speciālās skolas un Kokneses pamatskolas attīstības centra. Folkloras pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Inu Bromu sveica ciemiņus un iesaistījās kopīgās aktivitātēs.

  Kolēģus uzrunāja skolas direktore Gunda Balode, kas  arī iepazīstināja ar  skolas izglītības procesa organizēšanu Jelgavas pamatskolā ”Valdeka”- attīstības centrā un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā. Direktores vietniece Līga Gutnika dalījās pieredzē par atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamajiem, vecākiem un citu izglītības iestāžu pedagogiem.

  Turpmākajā dienas gaitā pedagogi devās vērot mācību stundas. Ciemiņi varēja piedalīties “Montesori” metodes nodarbībās, kuras vadīja Indra Graudiņa.

  Kolēģiem bija iespēja vērot ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kuras vadīja skolotājas R. Brīvmane un S. Krūmiņa. Saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par rehabilitācijas procesu skolā un vingrojumu kompleksu izstrādi.

  Savukārt interaktīvi un radoši matemātikas stundas  8., 9.klasei vadīja skolotāja J. Kokina, un 2.klasei skolotāja I.Zariņa.

  Pedagogiem no Lietuvas bija liela interese par mācību procesa plānošanu un organizēšanu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, vides pielāgošanu un metodiskajiem materiāliem.

  Skolotāja Lelde Dombrovska  demonstrēja kompetencēs balstītu mācību stundu “Draugu” klasē.

  Noslēgumā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar skolas vidi un piedalīties diskusijā par esošo situāciju un gaidāmajām pārmaiņām izglītības jomā.

  Kolēģus no Lietuvas iepazīstinājām arī ar Jelgavu un pilsētas ievērojamākajiem apskates objektiem.


  Pieredzes apmaiņas seminārs “Kompetenču pieeja izglītības procesā”

  Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

            Mūsu skolas pedagogi 16. oktobrī piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā “Kompetenču pieeja izglītības procesā” Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

            Semināra laikā tika apmeklētas starpdisciplinārās stundas vairākos vecumposmos (dabaszinības un sports 2. klasē, bioloģija un angļu valoda 9. klasē), tika uzklausīta informācija par projektu, tā norisi un piedāvātajām iespējām. Kolēģi dalījās ar labās prakses piemēriem mācību procesa  plānošanā un organizēšanā, pedagogu sadarbībā. Bija iespēja iepazīties arī ar projektā izstrādātajiem un aprobācijai nodotajiem mācību materiāliem.

            Semināra noslēgumā tika diskutēts par kompetenču pieejas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem iekļaujošajā izglītībā.


  Metodiskā diena.

  2019.gada 22. oktobrī mūsu skolas pedagogi viesojās Šauļu logopēdiskajā skolā Lietuvā. Iepazināmies ar  Šauļu logopēdiskās skolas  darbības virzieniem  un  pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā Lietuvā, kā arī piedalījāmies mācību stundās. Pedagogi iepazina starpdisciplinārās stundas: “Baltijas zelts”, “Eņģelis”, “Iepazīsti sevi” un matemātikas stundu par ģeometriskajām figūrām plaknē, kā arī nodarbības logopēdijā. Mums bija iespēja iepazīties ar skolas vidi. Bija patiess prieks satikt lietuviešu kolēģus, dalīties pieredzē un pārrunāt aktuālus jautājumus.

   Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem.

  23.09.2019.  Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā notika  informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. LLU studenti pilnveidoja zināšanas speciālās pedagoģijas terminoloģijā un mācību metodēs. Studenti papildināja izpratni par iekļaušanas būtību, veidiem un funkcijām. Mūsu skolas metodiķi  dalījās pieredzē par mācību metožu daudzveidību darbā ar izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, par sekmīgu iekļaujošas izglītības īstenošanu Latvijā. Studentiem bija iespēja iepazīties ar Eiropas Erasmus+ K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” gūto pieredzi.

  Viesi no Daugavpils informatīvi izglītojošā seminārā.

  2019.gada 21. maijā mūsu skolā viesojās Daugavpils izglītības iestāžu pedagogi, kas piedalījās informatīvi izglītojošā seminārā “Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra darbības virzieni un pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā.”, kurā tika aktualizēti jautājumi par iekļaujošās izglītības kvalitatīvu realizēšanu izglītības iestādēs, seminārā tika pārrunāta atbalsta komandas sadarbība-skolotājs, skolēns, vecāks. Pedagogi tikai iepazīstināti ar mācību vidi, kas pielāgota bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

   Konference Liepāja  “Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”

  2019.gada 24. maijā  Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā  notika konferencei pedagogiem “Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”, kurā pielijās arī mūsu skolas izglītības metodiķi.  Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika konferences dalībniekus iepazīstināja ar   metodiskā darba pieredzi un labās prakses piemēriem iekļaujošās izglītības īstenošanā  Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Līga Gutnika pastāstīja arī par attīstības centra darbību Zemgales reģionā, kāds atbalsts tiek sniegts citām izglītības iestādēm, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanā. Konferencē savā pieredzē dalījās arī  Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs, kā arī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs.  Liepājas Universitāte dr.paed. Linda Pavītola pastāstīja par starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumiem, kā arī Liepājas iekļaujošās izglītības atbalsta centrs vadītāja Inese Stepko pastāstīja par  Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību Liepājā.
   

  Konference ’’Bērncentrēta pieeja iekļaujošas izglītības īstenošanā’’

  2019. gada 25. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā notika konference ’’Bērncentrēta pieeja iekļaujošas izglītības īstenošanā”. Konferencē piedalījās pirmsskolas, vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogi no dažādām Latvijas pilsētām, tuvākiem un tālākiem novadiem, ar mērķi apgūt jaunas zināšanas, praktiskus darba paņēmienus, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kas veicinās pedagogu profesionālo kompetenci iekļaujošās izglītības īstenošanā. Konferences pirmajā daļā ar savām zināšanām un pieredzi dalījās Līga Bērziņa – biedrības “Latvijas Autisma apvienība” valdes priekšsēdētāja, Montesori pedagogs Irēna Domniece – SIA “Iespēju izaugsmei” vadītāja un Baiba Blomniece – Jurāne, klīniskais psihologs, Montesori pedagogs, Marte Meo terapeits. Galvenās lektoru tēmas bija uz bērnu vērstas iekļaujošās izglītības īstenošana – kā labāk nodrošināt pieejamu un atbalstošu mācību procesu un vidi katram skolēnam, izmantojot alternatīvās apmācības metodes, kā mācīt bērniem saskatīt un risināt problēmas? Svarīga un aktuāla tēma, par kuru tika diskutēts, bija skolas, ģimenes un speciālistu sadarbības nodrošināšana, lai atbalstītu bērna ar speciālām vajadzībām iekļaušanu skolā. Konferences otrajā daļā Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika, izglītības metodiķes Ilze Šteinburga,  Marika Cabija un  skolas psiholoģe Agita Vimba dalījās starptautiskajā pieredzē, kuru guva piedaloties Erasmus+K1 projektā: “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!” Savukārt mūsu skolas pedagogiem bija iespēja pārrunāt aktuālus jautājumus ar biedrības “Latvijas Autisma apvienība” valdes priekšsēdētāju Līgu Bērziņu.

  Pieredzes seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoriem „Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana mācību procesā”

  Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā 24.04.2019 norisinājās pieredzes seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoriem. Seminārā piedalījās Jelgavas skolu direktori un Jelgavas izglītības pārvaldes pārstāvji. Semināra tēmas:
  • Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā mācību procesā;
  • Mācību un audzināšanas darbs skolā;
  • Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra darbības virzieni;
  • Atklātās mācību stundas un nodarbības.
  Semināra dalībniekiem bija iespēja vērot atklātās mācību stundas un nodarbības –  pasaules vēstures stundu 8. klasē, latviešu valodas stundu 4. klasē, ārstnieciskās vingrošanas nodarbību pie 5. klases, kā arī tuvāk iepazīties ap prasmju attīstīšanu ar Montesori materiāliem  Montesori nodarbībā. Noslēgumā semināra dalībnieki dalījās ar ieguvumiem un gūtām atziņām, saņēma atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Skolu direktoriem un izglītības pārvaldes pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra pedagogu izstrādātiem metodiskajiem materiāliem.

  Pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā.

  Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā 26.03.2019. sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi un Jelgavas 4. sākumskolu norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas pilsētas skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā. Semināra tēma – atbalsta sistēma individuālajā darbā ar izglītojamajiem. Jelgavas 1. internātpamatskola- attīstības centrs un Jelgavas 4. sākumskola dalījās savā pieredzē par to, kāds atbalsts izglītības iestādē tiek nodrošināts izglītojamajiem, kuriem ir dažādas speciālās vajadzības. Semināra  mērķis paplašināt pieredzi un gūt jaunas atziņas darbam ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, lai uzlabotu izglītības procesu. Semināra dalībnieki tika  iepazīstināti ar skolas darba specifiku un saņēma atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Semināra dalībnieki iepazinās ar skolas vidi.

  Informatīvi izglītojošs seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

    2019.gada 28. februārī skolas fizioterapeite Linda Rimgaile tikās ar vecākiem informatīvi izglītojošā seminārā „Vecāku skoliņa”. Semināra tēmas:
  • Vitamīns D organisma veselībai;
  • Viedierīču ietekme uz izglītojamā augšanu un attīstību.
  Vecākiem bija iespēja iegūt informāciju un apspriest interesējošos jautājumus. Vecāki aktīvi iesaistījās seminārā, kā arī dalījās savā pieredzē.    

  Seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada pedagogiem Jelgavas  1. internātpamatskolas – attīstības centrā.

    Sadarbībā ar Jelgavas novada izglītības pārvaldi  20. februārī mūsu skolā tika organizēts seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada izglītības iestāžu atbalsta komandas pārstāvjiem. Seminārā piedalījās 23 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.               Semināra- metodiskās dienas tēmas:
  • Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
  • individuālie atbalsta pasākumi;
  • atbalsta komandas sadarbība – skolotājs, skolēns, vecāks;
  • Erasmus+ projekts “Katrs skolēns ir svarīgs- speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā”;
  • labās prakses piemēri.
              Mūsu skolas skolēni viesus sagaidīja ar īpašu sveicienu – koncertu ar dziesmām un dejām. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas un atbalsta personāla darba specifiku sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā un izglītojamajiem pieejamo individuālo atbalstu mācību un rehabilitācijas procesā. Dalībniekiem bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Semināra laikā Erasmus+K1 projekta “Katrs skolēns ir svarīgs- speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā” dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar speciālās un iekļaujošās izglītības īstenošanu un atbalsta personāla darba specifiku Grieķijā, dalījās pieredzē ar iegūtajām zināšanām, mācību metodēm un labās prakses piemēriem, kā arī iedrošināja kolēģus uzdrīkstēties un iesaistīties Erasmus+ projektu īstenošanā savās izglītības iestādēs.             Semināra noslēgumā dalībniekiem tika organizēta ekskursija pa skolu, kuras laikā bija iespēja apskatīt skolas telpas un tikties ar skolas pedagogiem.

  Mācību gada noslēguma seminārs!

  2018. gada 13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika mācību gada noslēguma seminārs Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. Seminārā piedalījās arī novada un citu pašvaldību izglītības iestāžu darbinieki.

  Mācību gada noslēguma semināra galvenā tēma bija atskats uz šajā mācību gadā pilsētā paveikto ceļā uz kompetenču pieeju. Labajā praksē un pieredzē kompetenču pieejā dalījās pilsētas pilotiestādes- Jelgavas Valsts ģimnāzija un PII „Kamolītis”.

  Vēlāk ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja piedalīties kādā no meistarklasēm vai radošajām darbnīcām.

  Arī mūsu skolas logopēde Anita Stāvause un izglītības metodiķe Ilze Šteinburga seminārā vadīja divas darbnīcas „Atbalsta pasākumi skolēniem mācību procesā”.

  Radošās darbnīcas dalībnieki ne tikai uzklausīja un uzdeva jautājumus, bet arī paši aktīvi piedalījās diskusijā un dalījās savā pieredzē, kā īstenot atbalsta pasākumus ikdienas mācību darbā. Tika apspriesta mācību procesa organizācija izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, atgādņu veidošana, izmantošana, pielāgojumi pārbaudes darbos, piedāvāti praktiski uzdevumi.

  Ieguvums katram no radošās darbnīcas dalībniekiem – papildināta pieredze, gūtas jaunas idejas, kuras izmantot savā turpmākajā darbā. Galvenā atziņa – šādas pieredzes apmaiņas un dalīšanās labajā praksē būtu nepieciešams organizēt daudz biežāk un regulāri visa mācību gada laikā.


        Konference “Iekļaujoša un atbalstoša skola-dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns 2018. gada 12. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju notika konference, lai aktualizētu jaunākās tendences un aktualitātes iekļaujošās un speciālās izglītības kontekstā Latvijā, iepazītu starptautisko pieredzi, kā arī dalītos savā . Konferenci atklāja Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Dita Nīmante, Dr.paed., asoc. prof. Latvijas Universitāte, uzrunāja konferences dalībniekus, aktualizējot iekļaujošo izglītību politiskā, administratīvā, akadēmiskā līmenī un pedagoģiskā praksē Latvijā, īpaši akcentējot jaunāko pētījumu, IZM iepirkums, īsteno LU, Dr.psych., prof. Malgožata Raščevska, Dr.paed., asoc. prof. Dita Nīmante, Dr.psych., vadošā pētniece Solvita Umbraško, Dr.paed., docente Ilze Šūmane, Dr.psych., asoc. prof. Baiba Martinsone, Mag.oec. Ina Žukovska(LU PPMF), «Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošās izglītības īstenošanas kontekstā». Pētījums pieejams: Savukārt ar iekļaujošās izglītības piemēriem un starptautisko pieredzi konferences dalībniekus iepazīstināja Aija Kļaviņa, Ph. D., prof., LSPA vadošā pētniece, kas vērsa klausītāju uzmanību uz to, kas ietekmē iekļaušanu mācību procesā, uzsverot mācību vides nozīmīgumu sadarbības modelim iekļaujošajā izglītībā. Konferenci turpināja Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra direktore Gunda Balode, iepazīstinot klausītājus ar labo praksi iekļaujošās izglītības īstenošanā Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā. Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra psiholoģe Agita Vimba konferences dalībniekiem uzsvēra izglītojamo psiho emocionālās veselības veicināšanu, kas ir atbalsts pozitīvai uzvedībai. Mūzikas terapeite Solvita Ozoliņa klausītājus iepazīstināja ar mūzikas terapijas metodēm, kas ir noderīgas darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Konferences otrajā daļa, tās dalībnieki darbojās radošajās darbnīcās- praktikumos, katram bija iespēja gan praktiski darboties, gan dalīties pieredzē divpadsmit piedāvātajās darbnīcās. Prieks par lielo atsaucību un vēlmi apgūt un uzzināt ko jaunu!  

   Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā.

   1. gada 23.martā VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas 1.internātpamatskolu – attīstības centru organizēja semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem.
   Uz semināru, kas  notika Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā bija ieradušies vairāk kā 60 interesentu, no dažādām Latvijas vispārizglītojošajam skolām. Semināra galvenais akcents bija iekļaujošā izglītība un tās veiksmīga realizācija vispārizglītojošā skolā. Semināru atklāja Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Mudīte Reigase, kura runāja par aktualitātēm iekļaujošajā izglītībā, jaunākajām tendencēm speciālās izglītības jomā, informēja par plānotajām izmaiņām Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Semināru turpināja Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti. Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strade iepazīstināja ar skolas pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, uzsvēra, ka skolas galvenais uzdevums ir veicināt ikviena izglītojamā spēju attīstību. Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika pastāstīja par attīstības centra sniegto atbalstu citu izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, seminārus un piedalīties attīstības centra rīkotajās metodiskajās dienās. Līga Gutnika vēlreiz atgādināja par iespēju pedagogiem saņemt bezmaksas konsultācijas darbā ar izglītojamajiem ar dažādām speciālajām vajadzībām mācību procesa sekmīgai īstenošanai. Seminārā tika uzsvērts, ka ļoti svarīga ir bērnu agrīnā diagnostika un iespēja laicīgi saņemt nepieciešamo atbalstu. Arī šo pakalpojumu bez maksas piedāvā Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti. Logopēde Anita Stāvause dalījās pieredzē par atbalsta pasākumiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un atbalsta komandas darbu skolā. Lielu interesi izraisīja A. Stāvauses piedāvātās atgādnes dažādiem mācību priekšmetiem. Fizioterapeite Linda Rimgaile iepazīstināja klātesošos ar rehabilitācijas pasākumiem un metodēm izglītojamo veselības uzlabošanai skolā. Psiholoģe Agita Vimba runāja par vecāku lomu un līdzdalību bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai izglītības apguvē. Semināra noslēgumā VISC un Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti atbildēja uz semināra dalībnieku jautājumiem, kā arī visi interesenti tika iepazīstināti ar skolu.

   Metodiskā diena

   “Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem

   ar speciālām vajadzībām”.

   2017.gada 6.decembrī Jelgavas 1.internātpsmatskola-attīstības centrs organizēja metodisko dienu Tukuma internātpamatskolas pedagogiem. Direktore Gunda Balode stāstīja  par Jelgavas 1.internātpsmatskolas- attīstības centra darbības virzieniem un atbalsta personāla sadarbību izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai. Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strode dalījās pieredzē par sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā un atbalstu pasākumu nodrošināšanu . Skolotājiem no Tukuma bija iespēja vērot vairāku speciālo pedagogu un speciālā pedagoga, kas strādā ar Montesorī pedagoģijas metodēm un materiāliem vadītās stundas un iepazīties ar metodiskajiem materiāliem. Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika iepazīstināja viesus ar atbalsta pasākumu, semināru, kursu piedāvājumu citu izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.   Metodiskās dienas noslēgumā abu skolu kolēģi diskutēja par iekļaujošās izglītības tendencēm Latvijā.

   Seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

   “Ķermeņa posturālās muskulatūras nostiprināšanas un relaksācijas vingrojumi uz fitnesa bumbām”.

   2017.gada 31. oktobra pēcpusdienā skolas fizioterapeite Linda Rimgaile tikās ar vecākiem, skolā jau par tradīciju kļuvušajā „Vecāku skoliņā”. Pasākuma pirmajā daļā fizioterapeite sniedza teorētiskas zināšanas. Semināra tēmas:
   • Pareiza stāja;
   • Pareizas stājas veidošanās;
   • Ķermeņa posturālā muskulatūra;
   • Mugurkaula izmaiņas pie nepareizas stājas;
   • Ieteikumi vecākiem;
   • Līdzsvara un spēka trenēšana uz fitnesa bumbām;
   • Fitnesa pielietojums ikdienā.
   Otrajā daļā vecākiem bija iespēja praktiski izmēģināt dažādus spēka, līdzsvara un relaksācijas vingrojumus uz fitnesa bumbām. Visi šie vingrojumi stiprina ķermeņa posturālo muskulatūru un sekmē pareizas stājas veidošanos. Vecāki ar lielu interesi klausījās un uzdeva jautājumus, katrs no viņiem saņēma izsmeļošu atbildi un ieteikumus par sev interesējošo tēmu.

   Starptautisks seminārs

   „Iekļaujošās izglītības īstenošana Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.”

   1. gada 20. oktobrī mūsu skolai bija iespēja uzņemt Baltkrievu kultūras un izglītības darbiniekus. Vairāk kā 30 delegācijas dalībnieki piedalījās seminārā, kurā guva zināšanas par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Ciemiņi guva pārliecību, ka liela loma ir interešu izglītībai skolēnu kompetenču pilnveidē. Viņi atzinīgi novērtēja, ka caur interešu izglītību tiek iepazīta latviešu un cittautu kultūra.
   Semināra tēmas:
   • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
   • atbalsta komanda, atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
   • interešu izglītība.

   Starptautisks seminārs

   „Iekļaujošā izglītība Latvijā. Atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.”

   2017.gada 19.septembrī skolā notika starptautisks seminārs, kurā piedalījās Ukrainas izglītības darbinieku delegācija. Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt kaimiņu valsts kolēģus ar iekļaujošās izglītības īstenošanu Latvijā. Semināra tēmas:
   • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
   • speciālās izglītības attīstības centrs – atbalsts izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanai;
   • atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
   • atbalsta komandas darba organizācija;
   • atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.
   Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas atbalsta personāla darba specifiku, apskatīja skolas telpas. Delegācijas pārstāvji saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

   Seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

   1. gada 15. septembra pēcpusdienā skolā notika informatīvi izglītojošs seminārs vecākiem. Semināru vadīja Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.
   Semināra tēmas:
   • Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām izglītības procesā;
   • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs atbalsts izglītojamajiem, vecākiem;
   • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni;
   • Atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
   • Dažādi jautājumi.
   Vecāki piedalījās diskusijā, kā uzlabot bērnu integrēšanās procesu izglītības iestādēs, saņēma atbildes uz jautājumiem un atzinīgi novērtēja bērniem un vecākiem skolā pieejamos atbalsta pasākumus.