Seminārs “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”

  Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem

21.09.2021. mūsu skola ZOOM platformā rīkoja semināru “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs” Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem.

Uzsākot bērna obligāto izglītošanu no piecu gadu vecuma, izglītības iestādēm ir uzdots izvērtēt katra bērna speciālās vajadzības. Lai to nodrošinātu, ir izstrādāta arī izglītojamo vērtēšanas metodika, kas jāievēro pirmsskolas skolotājiem.

Jaunā metodika iestrādāta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 453 “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”, kuri stājās spēkā ar 2021. gada 1.septembri.

Visus bērnus, kas sasnieguši piecu gadu vecumu, izvērtēs pirmsskolas pedagogs. Balstoties uz speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapu, tiks vērtētas bērna pamat prasmes un uzvedība, nosakot, vai viņam papildus ir nepieciešams izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums.

Izvērtējot bērna prasmes, būs iespējams noteikt, vai viņam ir nepieciešami papildu atbalsta pasākumi, kas īstenojami pēc izglītības vai klīniskā psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga ieteikumiem. Ja bērnam tiek konstatētas speciālās vajadzības, tad viņam būs jāizstrādā individuāls izglītības programmas apguves plāns, kurā jānorāda pielāgojumi un atbalsta pasākumi.

Ar izvērtējuma rezultātiem tiks iepazīstināti bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis.

Par savas skolas pieredzi izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanā pirmsskolā, speciālo vajadzību identificēšanā, individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanā, kā arī par atbalsta komandas sadarbību ar pedagogiem, vecākiem dalījās mūsu skolas direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika, izglītības metodiķe Marika Cabija un skolas izglītības un klīniskā psiholoģe Agita Vimba.