“Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.”

Saskaņots 2023.gada 5.maijā, saskaņojums Nr.11

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 stundas)

Kursu tēmas:

Iekļaušanu veicinošas izglītības pamatnostādnes. Jaunumi normatīvajos regulējumos.

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta modeļi skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām. Diferencēta pieeja mācību procesam.

Atgādņu gatavošana un izmantošana.

Stratēģijas izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem.

Individuālo izglītības apguves plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Vieglā valoda un tās pamatprincipu pielietošana iekļaujošā mācību procesā.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

“Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana”

Saskaņots 2023.gada 5.maijā, saskaņojums Nr. 11

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 stundas)

Kursu tēmas:

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi 

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Darbs ar bērniem ar uzvedības grūtībām un traucējumiem. Pozitīva disciplinēšana.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

“Autiskā spektra traucējumi un ar tiem saistītas personu funkcionēšanas īpatnības. Pieaugušo izpratne un atbalsts darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir AST pazīmes.”

Saskaņots 2023.gada 16 .oktobrī, saskaņojums Nr. 27

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (8 stundas)

Kursu tēmas:

Autiskā spektra traucējumu pazīmju skaidrojums.

Autiskā spektra traucējumiem raksturīgās īpatnības saskarsmes, komunikācijas, sensorās uztveres jomās.

Uzvedības īpatnības un nepiemērotas uzvedības iemesli bērniem ar AST.

Sociālie stāsti un komunikācijas iespējas.

Vides pielāgojumi un atbalsts pozitīvai uzvedībai.

Metodes un darba paņēmieni uzvedības korekcijai.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

“Sociāli emocionālas vides veidošanas un izglītojamā labizjūtas veicināšanas aspekti iekļaujošā izglītības iestādē.” (8.stundas)

Saskaņots 2022.gada 29.augustā, saskaņojuma Nr.15

Mērķauditorija – Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti

Kursu tēmas:

Sociāli emocionālās veselības un labizjūtas veicināšanas aspekti iekļaujošā izglītības  iestādē

Sociāli emocionālā mācīšana – drošas un atbalstošas vides veidošana, vides novērtēšanas instrumenti

Vienlīdzīgas attieksmes un izpratnes veidošana par kopīgo un atšķirīgo

Sociāli emocionālās prasmes kompetences

Paņēmieni sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.