Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

Projekta ietvaros nepieciešamais sporta inventārs tiks piegādāts 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm:
•    Jelgavas 1.internātpamatskola, Institūta iela 4;
•    Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9;
•    Jelgavas 2.pamatskola, Sarmas iela 2;
•    Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29;
•    pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks ”, Skautu iela 1a;
•    pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši ”, Ganību iela 66.

Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 1.oktobrim.

Projekta kopējais finansējums ir 6 991,00 euro, no kuriem 50 % jeb 3 495,50 euro tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un 50 % jeb 3 495,50 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķa grupa ir 2396 izglītības iestāžu audzēkņi, no kuriem 410 ir Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 1986 izglītības iestāžu skolēni.

Mācību priekšmetu „Sports” un „Fiziskā izglītība un veselība” satura īstenošanai – t.i., pamatkustību apguvei un nostiprināšanai, kā arī konkrētu sporta spēļu elementu apguvei ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un materiālais nodrošinājums. Mācību procesa un sporta stundu pievilcīguma palielināšanā un bērnu drošības vajadzību nodrošināšanā īpaša loma ir mūsdienīgam, kvalitatīvam un dažādām bērnu vajadzībām atbilstošai sporta materiāltehniskai bāzei. Pieaugot sporta nodarbību intensitātei (gan “olimpiskās klases”, gan plāns par trešās sporta stundas iekļaušanu stundu sarakstā), palielinās nepieciešamība atjaunot un papildināt vispārējās izglītības iestāžu sporta inventāru.