Aktuāla informācija par personalizētās viedkartes “Jelgavas pilsētas skolēna apliecība” izgatavošanu

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 18.06.2020. lēmumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” līdzšinējā elektroniskā skolēnu apliecība tiek nomainīta ar personalizēto viedkarti “ Jelgavas pilsētas  skolēna apliecība”, kas nodrošinās skolēnam izmantot pašvaldības piešķirto pabalstu braukšanas maksas segšanai sabiedriskajā transportā un pabalstu ēdināšanai skolā, neatkarīgi  no skolēna deklarētās dzīves vietas.

Lai skolēns saņemtu personalizēto viedkarti “Jelgavas pilsētas skolēna apliecība” (turpmāk- skolēna apliecība) :

  • skolēna likumiskais pārstāvis, sākot no 2020. gada 1. jūlija, iesniedz skolā iesniegumu
  • iesniegumu skolēna apliecības izgatavošanai skolēna likumiskais pārstāvis darba dienās var iesniegt skolā klātienē:

Jelgavas pamatskolas “Valdeka” attīstības centra iesnieguma pieņemšanas laiki, (skolnieks tiek fotografēts iesnieguma iesniegšanas brīdī):

Datums Pieņemšanas laiks
20.07.2020. 9:00 – 13:00
21.07.2020. 9:00 – 13:00
22.07.2020. 9:00 – 13:00
23.07.2020. 14:00 – 18:00
24.07.2020. 9:00 – 13:00
27.07.2020. 9:00 – 13:00
28.07.2020. 9:00 – 13:00
29.07.2020. 9:00 – 13:00
30.07.2020. 14:00 – 18:00
31.07.2020. 9:00 – 13:00
03.08.2020. 9:00 – 13:00
04.08.2020. 9:00 – 13:00
05.08.2020. 9:00 – 13:00
06.08.2020. 14:00 – 18:00
07.08.2020. 9:00 – 13:00

 

  • pirms iesnieguma rakstīšanas skolēna likumiskais pārstāvis skolā uzrāda skolēna, kam tiks izgatavota skolēna apliecība, personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecību; likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (skolēna dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādību apliecinošs dokuments u. c.).

no 1. septembra pēc skolēna likumiskā pārstāvja un skolas darbinieka vienošanās.

Piezīme. Fotografēties aicināti tikai tie skolēni, kuri līdz šim skolā nav fotografēti skolēna apliecībai (šo skolēnu fotogrāfija nav skolas datu bāzē) vai skolēni, kuru fotogrāfiju skolas datu bāzē nepieciešams atjaunot.

Skolēna apliecība tiek izgatavota 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un tiek izsniegta skolā.