Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas

realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmu.

 

09.06.2021.

10.06.2021.

11.06.2021.

19.08.2021.

,,Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.” (8 st.)

Mērķauditorija Vispārējās izglītības iestādes pedagogi:

Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pedagoģiskā procesa mērķtiecīgai plānošanai organizēšanai un vadīšanai. Programma veicinās dziļāku izpratni par iekļaujošo izglītību, aktualizēs labās prakses piemērus. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai organizētu un vadītu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Pedagogiem būs iespēja, strādājot praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu vispārējās attīstības veicināšanā.

Kursu tēmas:

Iekļaušanu veicinošas izglītības pamatnostādnes. Jaunumi normatīvajā regulējumā.

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta modeļi skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām.

Stratēģijas izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. Diferencēta pieeja mācību procesam. Situāciju analīzes.

Atgādņu gatavošana un izmantošana

Individuālo izglītības apguves plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Pieteikšanās kārtība:

nosūtot uz Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv pieteikumu ar sekojošu informāciju:

  • e-pastu,
  • dalībnieka vārdu, uzvārdu,
  • mācību priekšmets/ amats,
  • izglītības iestādi,
  • telefona numuru

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots. 

 

23.08.2021.

24.08.2021.

25.08.2021.- PII pedagogi

25.08.2021.-sākumskolas pedagogiem

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” (8 st.)

Mērķauditorija –  PII pedagogi, sākumskolu pedagogiem:

Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

Pieteikšanās kārtība:

– elektroniski, aizpildot anketu

Uz 23.08.2021., 24.08.2021

https://forms.gle/EySfk6Enu2FgLnHt9

 

Uz 25.08.2021.

https://forms.gle/7XEM1Exaw34QDbEu7
P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810, e- pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810, e -pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv