2018. gada 13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika mācību gada noslēguma seminārs Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. Seminārā piedalījās arī novada un citu pašvaldību izglītības iestāžu darbinieki.

Mācību gada noslēguma semināra galvenā tēma bija atskats uz šajā mācību gadā pilsētā paveikto ceļā uz kompetenču pieeju. Labajā praksē un pieredzē kompetenču pieejā dalījās pilsētas pilotiestādes- Jelgavas Valsts ģimnāzija un PII „Kamolītis”.

Vēlāk ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja piedalīties kādā no meistarklasēm vai radošajām darbnīcām.

Arī mūsu skolas logopēde Anita Stāvause un izglītības metodiķe Ilze Šteinburga seminārā vadīja divas darbnīcas „Atbalsta pasākumi skolēniem mācību procesā”.

Radošās darbnīcas dalībnieki ne tikai uzklausīja un uzdeva jautājumus, bet arī paši aktīvi piedalījās diskusijā un dalījās savā pieredzē, kā īstenot atbalsta pasākumus ikdienas mācību darbā. Tika apspriesta mācību procesa organizācija izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, atgādņu veidošana, izmantošana, pielāgojumi pārbaudes darbos, piedāvāti praktiski uzdevumi.

Ieguvums katram no radošās darbnīcas dalībniekiem – papildināta pieredze, gūtas jaunas idejas, kuras izmantot savā turpmākajā darbā. Galvenā atziņa – šādas pieredzes apmaiņas un dalīšanās labajā praksē būtu nepieciešams organizēt daudz biežāk un regulāri visa mācību gada laikā.