Metodiskā darba organizēšana 2023./2024.mācību gadā

Prioritāte:

Kompetencēs balstīta mācību satura pakāpeniska un individualizēta ieviešana mācību procesā un audzināšanas darbā.

Sasniedzamais rezultāts:

Ieviests uz kompetencēm balstīts mācību saturs, aktualizējot stundā sasniedzamo rezultātu un jēgpilnu atgriezenisko saiti.Uzdevumi

  1. Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā, labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
  2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai.
  3. Sniegt atbalstu pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei.
  4. Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju un talantu attīstīšanu.
  5. Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un valstiskās identitātes apziņu, akcentējot lokālpatriotismu.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centrs

Metodiskās komisijas

Metodiskā komisija “Cilvēks un sabiedrība”
Vadītājs Jānis Arājs

Sākumskolas un pirmsskolas metodiskā joma
Vadītāja Diāna Cabija

Matemātikas un valodu metodiskā joma (4.-9. kl. -58 programmās)
Vadītājas Jautrīte Kokina un Agnese Rencberga

Speciālās izglītības metodiskā joma -59
Vadītājas Aiva Šimkūna un Guna Adamoviča