“Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.”

A (8.st.)

Saskaņots 2018.gada 27 .aprīlī Nr.1-11/175, saskaņojuma Nr.13

Mērķauditorija – Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti

Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi.

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības.

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”

A (8.st.)

Saskaņots 2018.gada 27 .aprīlī Nr.1-11/175, saskaņojuma Nr.12

Mērķauditorija – Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti

Programma ir veidota vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogiem kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar dažādiem/vairākiem attīstības traucējumiem ar mērķi apgūt jaunas zināšanas, praktiskus darba paņēmienus, kas sekmēs izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu izglītības procesā.

Kursu tēmas:

Dažādi mācīšanās un attīstības traucējumu veidi, izglītojamo speciālās vajadzības un izpausmes. Situāciju analīzes.

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Atgādņu gatavošana un izmantošana.

Individuālo izglītības plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

“Iekļaujoša un atbalstoša skola- zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns.”

A (6.st.)

Saskaņots 2018.gada 23 .februārī Nr.1-11/52, saskaņojuma Nr.8

Mērķauditorija – Vispārējās un speciālās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti

Programma veidota, lai veicinātu dziļāku izpratni par iekļaujošo izglītību un dalītos ar labās prakses piemēriem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunākajām tendencēm un aktualitātēm Latvijā iekļaujošās un speciālās izglītības jomā, iespējamajam atbalstam izglītojamajiem un pedagogiem. Radošajās darbnīcās pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai kvalitatīvi, inovatīvi un interesanti organizētu pedagoģisko procesu, izprotot katra izglītojamā individuālās vajadzības.

Kursu tēmas:

Iekļaujošās izglītības piemēri- starptautiskā pieredze.

Jaunākās tendences un aktualitātes Latvijā iekļaujošās un speciālās izglītības kontekstā.

Izglītojamo psiho emocionālās veselības veicināšana, atbalsts pozitīvai uzvedībai.

Iekļaujošās izglītības īstenošana Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā. Labā prakse.

Radošās darbnīcas un praktikumi.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursu piedāvājums:

,,Iekļaujošās izglītības sekmīga īstenošana izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem”

A (12.st.)

Saskaņots 2017.gada 26 .oktobrī Nr.1-1/7454, saskaņojuma Nr.31

Mērķauditorija – Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti

Programma ir veidota, lai padziļinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu izpratni par izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem. Pedagogiem būs iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem. Tiks apgūtas pielietojamās pedagoģiskās metodes un darba organizācijas formas izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem. Tiks pilnveidota prasme izstrādāt skolēnu individuālos attīstības plānus, veidot sadarbību ar atbalsta personālu, ģimeni.

Kursu tēmas:

Atgādņu gatavošana un pielietošana.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā.

Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesa ietvaros.

Individuālo izglītības plānu sastādīšana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Izglītojamo psihoneiroloģisko traucējumu atpazīšana un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Izglītojamā individuālā un sociālā potenciāla realizēšana un integrācijas veicināšana mācību vidē.

 

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.


 

,,Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs”

A (8.st.)

Saskaņots 2017.gada16.oktobrī Nr.1-1/429, saskaņojuma Nr.23

Mērķauditorija – Vispārējās izglītības iestāžu un sākumskolas sporta pedagogi, interesenti

Programma ir veidota, lai padziļinātu vispārizglītojošo skolu sporta pedagogu izpratni par  fiziskās attīstības traucējumiem. Pedagogiem būs iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Tiks izskatītas un izpētītas pielietojamās pedagoģiskās metodes un darba organizācijas formas bērniem ar kustību traucējumiem un stājas vājumu.

Kursu tēmas:

Bērnu mugurkauls un stājas veidošanās pamati, ārstēšanas metodes.

Pareizas stājas iemaņu veidošana, ikdienas profilakse.

Bērna balsta un kustības aparāta izmeklēšana, muskuļu testēšana.

Individuālo vingrojumu kompleksa sastādīšana.

Stājas korekcijas vingrojumi ar un bez sporta inventāra.

Fiziskie vingrinājumi un vingrojumi mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai.

Vispārattīstošās fiziskās aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e –pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.