Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde
“Jelgavas pamatskola “Valdekas”-attīstības centrs”
atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem
 

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

Speciālista
vārds, uzvārds
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
Direktore
Dace Ekša
16.00-18.00
Direktora vietniece
izglītības jomā

Skaidrīte Čerevko
16.00-18.00
Direktores vietniece
metodiskajā darbā

Līga Gutnika
08.30-10.30 16.00-18.00
Izglītības metodiķe
Marika Cabija
08.00-10.00 10.00-12.00
Izglītības metodiķe
Ilze Šteinburga
16.00-17.00
Izglītības metodiķe
Rūta Kozlova
11.00-12.00 16.00-18.00
Psihologs
Agita Vimba
10.00-12.00
Speciālais pedagogs –
montesori speciālists

Indra Graudiņa
13.00-14.00 10.00-11.00

ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM:

 • Speciālistu individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, fizioterapeits, ārsts u.c.);
 • Individuālo vajadzību novērtēšana un diagnostika, ieteikumi rehabilitācijas pasākumu un individuālo izglītības apguves plāna izveidē.

ATBALSTS VECĀKIEM

 • Individuālas speciālistu konsultācijas Zemgales reģiona izglītojamo ar valodas, mācīšanās, garīgās un fiziskās traucējumiem vecākiem;
 • Individuālas konsultācijas par izglītojamā veselības stāvokli bērna ārstniecības un rehabilitācijas plāna izstrādei un īstenošanai;
 • Vecāku izglītošana un atbalsts skolas organizētajās “Vecāku skoliņas” tematiskajās lekcijās un konsultācijās par veselības jautājumiem;
 • Konsultācijas par darba paņēmieniem un izmantojamajiem materiāliem mājās izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem;
 • Konsultācijas par atgādņu gatavošanu un lietošanu, atbalsta pasākumiem un to pielietošanu ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos;
 • Speciālistu izstrādāti ieteikumi izglītojamo emocionālās un fiziskās veselības stāvokļa uzlabošanai.

ATBALSTS PEDAGOGIEM UN CITIEM SPECIĀLISTIEM:

 • Pedagogu izglītošana par aktualitātēm nozarē, par dažādu ar izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanu saistītiem jautājumiem;
 • Profesionālās kompetences pilnveides kursi;
 • Ieteikumi darbā ar izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem;
 • Informatīvi semināri, metodiskās dienas ar dažādu pilsētu pedagoģisko iestāžu vadītājiem, atbalsta komandām un darbiniekiem sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
 • Atbalsta pasākumu noteikšana ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • Atbalsta pasākumu efektivitātes analīze visa mācību gada garumā;
 • Konsultācijas par darbu klasē un pārbaudes darbu veidošanu;
 • Labās prakses piemēri, metodiskās dienas ar atklātajām stundām un pieredzes apmaiņas pasākumi.