INTERNATIONAL METHOdological – practical conference

,, DEVELOPMENT OF SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCES IN INFORMAL EDUCATION “

              2019.gada 17. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķes piedalījās starptautiskā konferencē Lietuvā, Šauļu logopēdiskajā skolā.

            Konference aktualizēja sociāli emocionālo kompetenču īstenošanu neformālajā izglītībā. Lektori dalījās pieredzē, kā veiksmīgi organizēt nodarbības, lai attīstītu būtiskākās sociāli emocionālās prasmes: pašizpratni, pašregulāciju, citu izpratni, attiecību veidošanos prasmi un atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Par sociāli emocionālo kompetenču īstenošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā stāstīja izglītības metodiķe Rūta Kozlova.

            Konferencē piedalījās divas skolas no Latvijas un desmit skolas no Lietuvas. Vērtīgs un radošām idejām bagāts bija darbs grupās, kad konferences dalībnieki dalījās savā pieredzē, atbildēja uz jautājumiem. Prieks sadarboties un uzzināt ko jaunu!