Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību.

2020. gada 15. janvārī Jelgavas 6. vidusskolā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.

 

Divdesmit deviņi skolas pedagogi papildināja savu pieredzi, guva jaunas atziņas un idejas mācību procesa organizēšanai klasē, ja tajā iekļauti izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem vai citām speciālām vajadzībām. Pedagogi uzklausīja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra labo pieredzi, kā arī saņēma atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem.

Tika pārrunāti dažādi iespējamie izglītojamo traucējumu veidi, nepieciešamie atbalsta pasākumi, kopīgi tika veidotas atgādnes un ar kolēģiem dalījāmies pieredzē atgādņu pielietošanā mācību stundās un pārbaudes darbos, individuālo izglītības plānu sastādīšanā un sekmīgas sadarbības ar vecākiem veidošanā.

Noslēgumā patiess prieks bija saņemt pozitīvas atsauksmes no dalībniekiem par gūtajām noderīgajām zināšanām un praktisko pieredzi.

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs aicina uz turpmāku sadarbību arī citu Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogus, skolēnu vecākus, piedāvājot apmeklēt izglītojoša satura pasākumus un saņemt konsultācijas.