Mācību seminārs ar Šķibes pamatskolu -pilotskolu Skola 2030

 

2020. gada 18. septembrī mūsu skolā viesojās Šķibes pamatskolas matemātikas, informātikas, datorikas, fizikas un inženierzinību skolotāja Everita Zināre, kura dalījās pieredzē, kas gūta, darbojoties projektā Skola 2030.

Šķibes pamatskola kā pilotskola padziļināti strādāja pie pašvadītās mācīšanās caurviju prasmēm. Skolotāja E. Zināre mūsu skolas pedagogiem aktualizēja, kas ir pašvadība, tās nozīme un ieguvumi mācību procesā. Tā kā pašvadības jēdziens ietver gan sociāli emocionālo mācīšanos, gan arī mācīšanos mācīties, tad šoreiz lielāks akcents tika vērsts uz mācīšanos mācīties. Tika pārrunāti efektīvas mācību stundas algoritmi, skolēna mācīšanās norise, kā arī patstāvīgas mācīšanās soļi. Skolotāji aktīvi iesaistījās diskusijā, novērtēja  Šķibes pamatskolas pedagogu labās prakses piemērus, kā arī pārrunāja veiksmīgu jaunā pamatizglītības standarta īstenošanu.