Šajā mācību gadā mūsu skolai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar Jelgavas un citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm.

Vairāku izglītības iestāžu personāls ir vērsies pie mūsu skolas speciālistiem pēc konsultatīva atbalsta saistībā ar iekļaujošo izglītību. Aizvien vairāk vispārējās izglītības iestādēs tiek iekļauti bērni ar speciālajām vajadzībām, kuru uztveres spējas un uzvedība krasi atšķiras no pārējiem izglītojamajiem. Tāpēc gan pedagogi, gan iestādžu vadītāji ir ieinteresēti un vēlas atrast individuālu pieeju katram izglītojamajam, izprast viņu speciālās vajadzības, veidot pozitīvu, piemērotu, drošu vidi un sniegt visu nepieciešamo atbalstu sekmīgas iekļaušanas nodrošināšanai ikdienas mācību procesā un saskarsmē.

Tika organizētas vairākas metodiskās dienas, kuras notika tiešsaistē – Zoom platformā. Lai varētu siegt konsultācujas un atbilstošus ieteikumus, mūsu skolas speciālistiem bija iespēja vērot bērnus ikdienas rutīnā un rotaļnodarbībās, saskarsmē, tas ļāva katrā konkrētā gadījumā saskatīt izglītojamo individuālās vajadzības, mācīšanās un saskarsmes grūtības.

Sniedzot atgriezenisko saiti mūsu skolas speciālisti atbildēja uz visiem ieinteresēto pušu jautājumiem, sniedza ieteikumus, piedāvāja iespējamo turpmākās rīcības plānu un iedrošināja gan pedagogus, gan vecākus.

Esam priecīgi par sadarbību un iespēju atbalstīt mūsu kolēģus.