Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai.

Arī šajā mācību gadā no 2019.gada augusta līdz novembrim  Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēja divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā – “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” un „ Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”.

Katrā  no programmām tika novadīti 6 kursi. Tajos piedalījās 90 Zemgales reģiona pedagogi, kuriem bija svarīgi paaugstināt savu profesionālo kompetenci iekļaujošas izglītības realizēšanā, strādājot ar izglītojamajiem ar dažādām speciālām vajadzībām.

Pedagogi ne tikai apguva teorētiskās zināšanas, bet daudz darbojās arī praktiski. Kursu laikā tika pārrunātas un analizētas dažādas problēmsituācijas, ar kurām pedagogi saskaras savā ikdienas darbā. Nodarbību laikā pedagogi labprāt  dalījās ar savu labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

Noslēdzoties kursiem, esam saņēmuši pozitīvu novērtējumu un daudz labu atsauksmju par gūto pieredzi,  zināšanu un prasmju aktualitāti un nepieciešamību, kā arī to praktisko pielietojumu ikdienas mācību procesā.