2023./2024.m.g.

Metodiskais materiāls lasītprasmes pilnveidošanai

Iekļaujošas izglītības īstenošanā būtiska nozīme ir mācību materiāliem, kas palīdz strādāt ar skolēniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

pilnveidot lasīšanas kompetenci, kā arī spēju uztvert, izprast, analizēt un novērtēt rakstītu tekstu literāras pieredzes paplašināšanai un zināšanu pilnveidošanai. Materiālu var izmantot pedagogi un izglītojamie, pilnveidojot lasītprasmi un iepazīstot latviešu tautas pasakas. Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Autore aicina iepazīt latviešu tautas pasaku ”Pupa, salms un ogle”.

Metodisko materiālu veido latviešu tautas pasaka “Pupa, salms un ogle” ,kas papildināta ar attēliem. Pasakai pievienotas divas darba lapas, kuras mudina skaidrot pasakas vārdus, kā arī palīdz izprast tekstu.

Didaktiskais materiāls: “Krāsainais Ceļojums”

“Krāsainais Ceļojums” ir didaktiskais materiāls, kas īpaši izstrādāts bērniem ar speciālām vajadzībām, lai veicinātu kognitīvo, sociālo un emocionālo attīstību. Materiāla pamatā ir dažādu krāsu, lielumu un virziena detaļas, lai bērniem palīdzētu apgūt krāsas un pamata matemātiskos jēdzienus. “Krāsainais Ceļojums” veicina pozitīvu mācīšanās pieredzi, sniedzot bērniem iespēju mācīties caur spēli un mijiedarbību.

Spēle “Krāsainais Ceļojums” ir izstrādāta, balstoties uz izglītojamo ar speciālajām vajadzībām dažādo attīstības līmeni un uztveres īpatnībām. Uzdevumus var pielāgot individuāli katra izglītojamā spējām.

Metodisko materiālu sagatavoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Marika Cabija.

Lasītprasme-metodisks atbalsts skolotājam

Viens no bagātākajiem izziņas avotiem ir rakstītais vārds, tādēļ neaizstājama nozīme veiksmīgā mācīšanās procesā ir labai lasītprasmei. Lasītprasmes apguvei un veicināšanai ir būtiska nozīme bērna personības un attieksmju veidošanā, jo lasītprasme cieši saistāma ar visiem pārējiem mācību priekšmetiem, kā arī lasītprasme ietekmē pārējās valodas darbības, īpaši runāšanu un rakstīšanu.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova. Metodisko materiālu veido lasītprasmes teorētiskās nostādnes un metodes lasītprasmes pilnveidošanai, kas var tikt variētas un pielāgotas atkarībā no teksta satura, skolēnu vecumposma un spējām.

Mērķis – aktualizēt lasītprasmes pilnveidošanu mācību procesā.

Materiāls noderēs pedagogiem mācību procesa dažādošanai un lasītprasmes pilnveidošanai, izmantojot dažāda veida tekstus.

Metodiskais materiāls – Ieteikumi speciālajiem pedagogiem pedagoģiskās izpētes veikšanai

Skolēnu pedagoģiskā izvērtēšana var palīdzēt novērtēt, vai bērns ir apguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi iekļautos mācību procesā, kā arī, lai laicīgi konstatētu un varētu sniegt nepieciešamo atbalstu vai veikt izglītības programmas maiņu. Metodiskajā materiālā ir sniegti ieteikumi skolēnu pedagoģiskajai izpētei speciālā pedagoga izvērtējumam. Materiālu sagatavoja izglītības metodiķe Ilze Šteinburga

2022./2023.m.g.

Metodiskais materiāls Spēle  “Esi vērīgs!”

Iekļaujošā mācību procesā ir  būtiski izmantot mācību spēles, jo spēlējoties apgūstamais  kļūst daudz vienkāršāks, vieglāks un interesantāks . Spēles ir kā līdzeklis izziņas aktivizēšanā, jo rotaļas ir pirmās, ko cilvēks sāk savā darbībā. Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova. Metodisko materiālu veido divas spēles: ”Esi vērīgs! Dārzeņi.” un “Esi vērīgs! Skola” Mērķis – aktualizēt spēles izmantošanu iekļaujošā izglītībā. Materiāls noderēs pedagogiem mācību procesa dažādošanai un izglītojamiem jēdzienu  izpratnes pilnveidošanai par dārzeņiem un skolas vidi, kā arī valodas bagātināšanai.

Metodiskais materiāls “Līdz teikuma virslocekļiem”

Mērķis: Veidot izpratni par to, ka teikuma pamatā ir teikuma gramatiskais centrs, kas bieži ir izteikts ar lietvārdu un darbības vārdu.

Metodiskais materiāls veidots, lai skolēni sāktu iepazīt, apgūtu un nostiprinātu prasmi noteikt teikuma gramatisko centru.

Teikuma gramatisko centru veido teikuma virslocekļi, kas ir teikuma uzbūves pamatā.

Izmantojot materiālu skolēniem ir iespēja darboties praktiski gan patstāvīgi, gan pedagoga vadībā.

Materiāls veidots, izmantojot Widgit simbolu valodu, lai padarītu vārdu nozīmi skaidrāku un vieglāk saprotamu, nodrošinot vizuālu informāciju.

Materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga.

Izmantotie resursi:

Widgit simbolu valoda “SymWriter 2”

https://pixabay.com/

 1. Anspoka “Latviešu valoda 2. klasei” 2. daļa, Lielvārds, 2015

Metodiskais materiāls

“Nomierināšanās stratēģijas”

Nomierināšanas stratēģijas ir svarīgs elements iekļaujošās un speciālās izglītības īstenošanā, kas palīdz bērniem pārvarēt dažādus uzvedības un emocionālās regulācijas izaicinājumus.

Bērnam ir ļoti svarīgi iemācīt nomierināties jeb atgūt mieru (no angļu valodas jēdziens “Calm down”), tas palīdz viņam attīstīt emocionālo pašregulāciju.

Metodiskā materiālā  uzsvars  likts uz nomierināšanas stratēģijām un paņēmieniem, kas var tikt izmantoti iekļaujošajā un speciālajā izglītībā.

Mērķis- emociju pārvaldīšanas prasmju mācīšana, citu un savu emociju atpazīšana un vadīšana, emocionālā līdzsvara un stabilitātes veicināšana.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe M. Cabija un L. Gutnika

Izmantotie resursi:

Widgit simbolu valoda “SymWriter 2”

https://www.flaticon.com/

Metodiskais materiāls

2021./2022.m.g.

Metodisks materiāls-  Lielauces ezera apraksts vieglā valodā

Viens no ietekmīgākajiem līdzekļiem iekļaujošas sabiedrības veidošanā ir saprotama valoda un komunikācija, tāpēc nepieciešamības gadījumā saziņu veido izmantojot vieglo un /vai vienkāršo valodu. Tajā sagatavoto informāciju ir daudz vieglāk uztvert, pateicoties vairākām likumsakarībām, kas saistītas ar teksta gramatisko, jēdzienisko uzbūvi un vizuālo noformējumu.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Mērķis – aktualizēt vieglās valodas izmantošanu iekļaujošā izglītībā.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem zināšanu un teksta izpratnes pilnveidošanai par dabas apskates objektiem Latvijā, kā arī valodas bagātināšanai.

Metodiskais materiāls “Reizināšana – apgūsti, nostiprini, izproti!”

Bieži vien skolēniem ar mācīšanās traucējumiem vērojamas grūtības, apgūstot reizināšanu, tāpēc nepieciešama vairākkārtēja atkārtošana, nostiprināšana caur praktisku darbošanos.

Reizināšana tiek apgūta no konkrētā uz abstrakto.

Pirms reizināšanas skolēni būtu labi jāiemāca priekšmetus grupēt vienādās grupās, kā arī skaitīt priekšmetus pa grupām.

Mērķis– veidot izpratni par to, ko nozīmē reizināt, apgūt un nostiprināt reizināšanas prasmes.

Materiālā iekļautas kartītes vizuālai uzskatei:

 –  vienādas priekšmetu grupas/ vienādu priekšmetu skaits grupā,

– simbolu rindas;

– vienādu skaitļu saskaitīšana;

– reizināšanas darbība;

– rezultāts.

Reizināšanas nostiprināšanai izveidots interaktīvs materiāls Power Point programmā.

Materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga.

Metodiskais materiāls “Frazeoloģismi valodas bagātināšanai”

Mūsdienīgas iekļaujošas izglītības mērķis skolā ir sniegt ne tikai sistemātiskas un plašas zināšanas, bet arī parādīt ceļu, kā, izmantojot visas savas iespējas, produktīvi strādāt un apgūt jaunas zināšanas, kas ļautu pašrealizēties kādā no dzīves jomām.Lai izprastu frazeoloģisma jēdzienu latviešu valodā, tiek piedāvāts metodiskais materiāls “Frazeoloģismi valodas bagātināšanai” .Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe  latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

pilnveidot frazeoloģismu izpratni;

aktualizēt frazeoloģismu lietojumu valodā.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem zināšanu pilnveidošanai par frazeoloģismiem, kā arī valodas bagātināšanai.

Metodisks materiāls- Kaņiera ezera apraksts vieglā valodā

Vieglā valoda ir spēcīgs rīks iekļaujošas vides un atbalsta veidošanā cilvēkiem ar dažādām specifiskām vajadzībām.

Teksts par Mammasdabas apskates objektu LVM Lielauces ezers veidots vieglās valodas 2. līmenī. Šajā līmenī mērķgrupa ir ar vidēji smagām lasīšanas grūtībām (spēj lasīt paši)un /vai ne pārāk labām valodas prasmēm, kuriem nepieciešama viegli uztverama valoda, leksikas izvēle atbilst Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas (CEFR) A2 līmenim.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Mērķis -aktualizēt vieglās valodas izmantošanu iekļaujošā izglītībā.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem zināšanu un teksta izpratnes pilnveidošanai par dabas apskates objektiem Latvijā, kā arī valodas bagātināšanai.

2020./2021.m.g.

Metodiskais materiāls “Audiologopēda terapijas vingrinājumi”

Metodisko materiālu sagatavoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra sertificēta audiologopēde Anna Silantjeva.

Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem.

Metodiskā materiāla izmantošanas mērķis: komunikācijas spēju veicināšanai, runas un valodas attīstībai, fonētiski fonemātiskās un audiālās uztveres attīstībai, precīzai artikulācijai, runas ritma un tempa traucējumu mazināšanai, mācīšanās traucējumu mazināšanai.

Metodiskais materiāls “Mūzikas instrumenti

Metodiskais materiāls sagatavots izglītojamiem, kuru īpašais intereses moments ir mūzika un mūzikas instrumenti.

Materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem un ar smagiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Metodisko materiālu var izmantot izglītojamie ar valodas traucējumiem, ar žestu valodu, ar vājām komunikācijas prasmēm, kā klasificējošais kartiņu materiāls. Materiāla tiešais mērķis ir vizuāli saskatīt “tādu pašu” un palīdzēt klasificēt apgūtos jēdzienus. Materiāla netiešais mērķis – izprast jēdzienu, “tāds pats”, uzlabot spēju atpazīt “tādu pašu”, kā arī diferencēt un nosaukt dažādus, vienas jomas priekšmetus.

Metodisko materiālu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja Montesori pedagogs Inda Graudiņa

Metodiskais materiāls
Metodiskais materiāls

Latvijas vēstures mācību-metodiskais materiāls “Gatavošanās Latvijas vēstures eksāmenam/monitoringa darbam”

 Latvijas vēstures mācību-metodiskais materiāls domāts izglītojamajiem, kuri gatavojas Latvijas vēstures eksāmenam/monitoringa darbam. Metodiskais materiāls sevī ietver atgādnes, valsts svētku un atceres dienas, nozīmīgākos karus, kas ietekmējuši Latvijas iedzīvotāju likteni, svarīgus datumus Latvijas valsts vēsturē, kā arī īsu Latvijas vēstures pārstāstu. Metodiskajā darbā iekļauta  darba lapa ar  laiku līniju, kurā atspoguļoti galvenie notikumi Latvijas valsts vēsturē.

     Vēstures materiālus veiksmīgi var izmantot arī citu klašu grupas izglītojamie, piem., sociālajās zinībās, literatūrā, mācot atbilstošu tēmu par Latvijas vēsturi.

Latvijas vēstures mācību-metodiskā materiāla mērķis:

 • sniegt priekšstatu par Latvijas vēstures attīstības gaitu,
 • veicināt izglītojamo interesi par vēsturi,
 • palīdzēt sagatavoties 9.klases valsts eksāmenam/monitoringam.

Metodisko materiālu sagatavoja vēstures skolotājs Jānis Otikovs.

Metodiskais materiāls lasītprasmes, rakstītprasmes veicināšanai

Attēlu – vārdu tematiskās kartiņas

Metodiskais materiāls paredzēts lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei pirmsskolā un sākumskolas izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un garīgās attīstības traucējumiem.

Lasītprasmes veicinošiem vingrinājumiem ir liela nozīme pirmsskolas vecumā. Metodiskais materiāls ļauj atcerēties vārdus kopveselumā, vingrināties lasīt zilbes. Bērni ar interesi mācās lasīt veselus vārdus, turklāt uzreiz to dara jēgpilni un ar izpratni. Šī metode ir ļoti piemērota bērniem kuriem ir kavēta fonētiski fonemātiskā attīstība, tā palīdz bērniem ar mācīšanās grūtībām radīt interesi par lasīšanu un attīstīt rakstītprasmi.

Metodisko materiālu sagatavoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Marika Cabija.

Kartiņu tēmas:

Mājdzīvnieki, celtniecības instrumenti, ziemas sporta inventārs, putni, transports, ūdens dabā – dabas parādības, kukaiņi, meža iemītnieki, mana māja, trauki, stādu audzēšana, ģimene, ziedi.

Izmantoti attēli no: https://pixabay.com

Metodiskais materiāls

Atgādnes latviešu valodā 3. klasei

Metodiskajā materiālā tiek piedāvāti atgādņu paraugi latviešu valodas apguvei 3. klasē.

Atgādnes ieteicams pielāgot individuāli katram skolēnam, tās papildinot mācību procesa laikā – izkrāsojot, pierakstot vai piezīmējot trūkstošo, tādējādi individualizējot savu atgādņu komplektu.

Metodisko materiālu sagatavoja speciālās izglītības skolotāja, izglītības metodiķe Ilze Šteinburga sadarbībā ar latviešu valodas skolotāju, izglītības metodiķi Rūtu Kozlovu.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības latviešu valodā 3. klasē.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot 3. klases latviešu valodas mācību vielu. Tēmas, kuras nav atrodamas šajā materiālā, ieteicams meklēt iepriekš izstrādātajos atgādņu materiālos.

Metodiskais materiāls lasītprasmes veicināšanai

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

pilnveidot lasīšanas kompetenci, kā arī spēju uztvert, izprast, analizēt un novērtēt rakstītu tekstu literāras pieredzes paplašināšanai un zināšanu pilnveidošanai.Materiālu var izmantot pedagogi un izglītojamie, pilnveidojot lasītprasmi un iepazīstot latviešu tautas pasakas, kā arī minot latviešu tautas mīklas.

Autore aicina iepazīt latviešu tautas pasaku ”Zvēri un abru taisītājs”.

Metodisko materiālu veido latviešu tautas pasaka “Zvēri un abru taisītājs” ,kas papildināta ar attēliem. Pasakai pievienotas divas darba lapas, kuras mudina skaidrot pasakas vārdus un vārdu savienojumus, kā arī palīdz izprast tekstu.Metodisko darbu papildina latviešu tautas mīklas par pasakā minētajiem tēliem. Darbam ir pievienots pasakas lasījums. Pasaku lasa metodiskā darba autore R. Kozlova.

Izmantotā literatūra:

Dzīvnieku pasakas. Latviešu tautas pasakas.-Rīga: Zvaigzne ABC,2003.-224lpp.Mīklas, sakāmvārdi un parunas.-Rīga: Zvaigzne, 1982.-124lpp.Latviešu tautas mīklas.-Rīga:Zvaigzne,1992.-110.lpp.

https://tezaurs.lv

https://www.letonika.lv

https://pixabay.com

2019./2020.m.g.

Metodiskais materiāls – “Smilšpapīra burti”

(pēc Montesori metodes)

Metodiskā darba mērķis: Atvieglot bērniem burtu apguvi, sagatavot roku rakstītprasmei.

Izmantojot sagatavoto materiālu un aprakstītos paņēmienus, bērniem būs vieglāk apgūt burtus un rakstīšanas prasmes.

Metodisko materiālu sagatavoja skolotāja palīgs Jolanta Tautere

Metodiskais materiāls

Metodiskais materiāls “Gadalaiki”

Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem, kā klasificējošais kartiņu materiāls, kurš palīdz uztvert, novērot un izprast gan atšķirības, gadalaiku maiņā dabā, gan cilvēku darbībā, kā arī gadalaiku atpazīšanā.

Materiāla tiešais mērķis ir paplašināt vārdu krājumu un palīdzēt klasificēt apgūtos jēdzienus.  Netieši – uzlabot spēju saprast un uzlabot spēju izteikties.

Katram gadalaikam ir astoņas atbilstošas kartiņas, kuru attēlus, pirmajā nodarbībā, kopā ar bērnu pārrunājot norises dabā, gadalaiku izmaiņas un cilvēku darbības katrā no tiem, novieto atbilstošajos laukumos. Nākamajā nodarbībā bērnam pašam jānovieto kartiņas pie atbilstošā gadalaika. Ja tas neizdodas, pedagogs veic pirmās nodarbības atkārtojumu.

Metodisko materiālu sagatavoja Montesori pedagogs Indra Graudiņa.

Metodiskais darbs “Audiologopēda terapijas vingrinājumi”

Metodisko materiālu sagatavoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra sertificēta audiologopēde Anna Silantjeva.

Materiāls noderēs sabiedrības veselības veicināšanas un izglītošanas, rehabilitācijas procesā.

Metodiskā materiāla izmantošanas mērķis: audiologopēda terapijas vingrinājumi, ietverot 7 bērna attīstības sfēras, paredzēti integrētai komunikācijas spēju veicināšanai, runas un valodas attīstībai, fonētiski fonemātiskās un audiālās uztveres attīstībai, precīzai artikulācijai, runas ritma un tempa traucējumu mazināšanai, pareizas elpošanas tehnikai, mācīšanās traucējumu mazināšanai, redzes uztveres attīstībai, motorikas attīstībai, kognitīvo funkciju attīstībai, lasīšanas un rakstīšanas prasmju korekcijai/ kompensācijai, izziņai dažādās jomās, sadarbībai, novērošanas un atdarināšanas spēju pilnveidei, neverbālās komunikācijas līdzekļu pielietošanai u. c.

Audiologopēda terapijas vingrinājumus ir jāveic regulāri.

Metodiskais materiāls “Putni, mājdzīvnieki un viņu radītās skaņas”

Bērna valodas attīstībā liela nozīme ir dabas skaņām, to saklausīšanai, atdarināšanai. Tāpēc svarīga loma vārdu krājuma veidošanās procesā ir onomatopētismiem(dabas skaņu atdarināšanai).

Materiāls veidots pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem priekšstatu un vārdu krājuma paplašināšanai.

Materiālu var izmantot:

 • informācijas iegūšanai
 • dažādu uzdevumu veikšanai
 • zināšanu nostiprināšanai
 • spēļu spēlēšanai
 • caurviju prasmju veidošanai                                

Materiālu veidoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centrs logopēde Anita Stāvause

Metodiskais materiāls IEMĀCIES UN ATPAZĪSTI  “IZJŪTAS UN EMOCIJAS”

NODARBĪBAS PIRMSSKOLAS (5-6.G.V.)  UN SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības psiholoģe Agita Vimba.

Metodiskajā materiālā tiek piedāvāts tematisks nodarbību plānojums ar praktiskiem uzdevumiem gan pedagogu, gan izglītības psihologa darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

palīdzēt bērniem apgūt un atpazīt savas  un citu cilvēku emocijas, to dažādās izpausmes, mācīties tās kontrolēt un vadīt.

Metodiskais materiāls ķermeņa muskulatūras un koordinācijas  trenēšanai, veicot līdzsvara un spēka vingrojumus uz lielās fitnesa bumbas

Metodisko materiālu sagatavoja skolas fizioterapeite Linda Rimgaile.

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevums

 • Veicot līdzsvara un spēka vingrojumus, trenēt bērna vestibulāro aparātu.
 • Trenēt dinamisko stabilitāti un mobilitāti.
 • Noturēt ieņemto ķermeņa pozu vai stāvokli uz kustīgās bumbas virsmas.
 • Nostiprināt vēdera, muguras, sēžas, kāju, plecu un roku muskulatūru.
 • Uzlabot elpošanas sistēmas funkcijas un iemācīties diafragmālo elpošanu.
 • Pievērst uzmanību pareizai elpošanai vingrojumu laikā.

Metodisko materiālu var izmantot ārstnieciskajās vingrošanas vai individuālajās nodarbībās mājās.

Metodiskais materiāls pareizas stājas un ķermeņa muskulatūras stiprināšanai, veicot vingrojumu kompleksu ķermeņa korsetes un kāju muskulatūras trenēšanai

Metodisko materiālu sagatavoja skolas fizioterapeite Linda Rimgaile.

Metodiskā materiāla mērķis un uzdevumi:

 • Veicot spēka vingrojumus trenēt un nostiprināt ķermeņa korsetes, sēžas, kāju, plecu un roku muskulatūru.
 • Uzlabot elpošanas sistēmas funkcijas un iemācīties diafragmālo elpošanu.
 • Pievērst uzmanību pareizai elpošanai vingrojumu laikā.

Nepieciešamais inventārs:  vingrošanas paklājs

Metodisko materiālu var izmantot ārstnieciskās vingrošanas vai individuālās nodarbībās mājās.

Metodiskais materiāls
Metodiskais materiāls

Metodiskais materiāls lasītprasmes veicināšanai

Latviešu tautas pasaka “Vecīša cimdiņš”

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe  latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Metodiskajā materiālā tiek piedāvāta latviešu tautas pasaka “Vecīša cimdiņš”, kas papildināta ar attēliem un darba lapām, kurās var gan noteikt cimdu pārus, gan izkrāsot cimdiņu. Pasaku var noklausīties.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

pilnveidot lasīšanas kompetenci;

aktualizēt folkloru kā nemateriālo kultūras mantojumu.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, literārās pieredzes paplašināšanai un zināšanu pilnveidošanai.

Metodiskais materiāls “Atgādnes matemātikā 2. klasei”

Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem atbalsts nepieciešams visa mācību procesa laikā. Viens no atbalsta veidiem, ko varam sniegt, ir atgādnes. Tajās īsā un koncentrētā veidā tiek sniegta informācija par apgūstamo vielu.

Metodiskajā materiālā tiek piedāvāti atgādņu paraugi matemātikas apguvei 2. klasē.

Atgādnes ieteicams pielāgot individuāli katram skolēnam, tās papildinot mācību procesa laikā – izkrāsojot, pierakstot vai piezīmējot trūkstošo, tādējādi individualizējot savu atgādņu komplektu.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja

Ilze Šteinburga.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības matemātikā 2. klasē.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot 2. klases matemātikas mācību vielu.

Metodiskais materiāls “Atgādnes dabas zinībās 1. klasei’’

Metodiskais materiāls paredzēts kā atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām sekmīgai pamatizglītības standarta apgūšanai dabaszinībās 1. klasē.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, mācot un apgūstot 1. klases dabaszinību mācību vielu.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga.

 Metodiskais materiāls “Atgādnes latviešu valodā 2. klasei’

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga.

Metodiskajā materiālā tiek piedāvāti atgādņu paraugi latviešu valodas apguvei 2. klasē.

Materiāla mērķis un uzdevumi:

palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības latviešu valodā 2. klasē.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot 2. klases latviešu valodas mācību vielu.

Atgādnes ieteicams pielāgot individuāli katram skolēnam, tās papildinot mācību procesa laikā – izkrāsojot, pierakstot vai piezīmējot trūkstošo, tādējādi individualizējot savu atgādņu komplektu.

Metodiskais materiāls lasītprasmes veicināšanai

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Rūta Kozlova.

Materiāla mērķis un uzdevumi: pilnveidot lasīšanas kompetenci, kā arī  spēju uztvert, izprast, analizēt un novērtēt rakstītu tekstu literāras pieredzes paplašināšanai un zināšanu pilnveidošanai.

 Materiālu var izmantot  pedagogi un izglītojamie, pilnveidojot lasītprasmi un iepazīstot latviešu tautas pasakas, kā arī mācoties atpazīt dzīvniekus un putnus.

”Es lasu teikumus”

Metodiskais materiāls ”Es lasu teikumus”

Metodiskais materiāls paredzēts lasītprasmes apguvei pirmsskolas un sākumskolas izglītojamajiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem.

Izstrādātais metodiskais materiāls ir kā palīgs lasītprasmes veicināšanai atvieglotā, jautrā veidā, ļaujot bērniem atcerēties vārdu kopveselumā un izprast teikuma veidošanās struktūru.

Metodisko materiālu sagatavoja Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Marika Cabija.

Materiāls sastāv no 6 tematiskām grāmatiņām (lieliem un maziem drukātiem burtiem) un tām atbilstošiem kartiņu komplektiem, kuras pedagogs var izmantot, dažādojot mācību

2018./2019.m.g.

Metodiskais materiāls “Atgādnes latviešu valodā 1. klasei’’

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga.

Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasības latviešu valodā 1. klasē.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot latviešu valodas mācību vielu 1. klasē.

Metodiskais materiāls “Āra nodarbības”

Metodisko materiālu apkopoja izglītības metodiķe Rūta Kozlova.

Materiāla mērķis ir dalīties pieredzē āra nodarbību organizēšanā un rosināt skolotājus veidot mācību stundas tiešā saskarē ar vidi, demonstrējot zināšanu pielietojamību un saistību ar reālo dzīvi.

Metodiskais materiāls paredzēts pamatskolas skolotājiem un visiem interesentiem, kas vēlas īstenot mācību procesu ārpus telpām.

Metodiskais materiāls “Atgādnes matemātikā 1. klasei’’

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga.

Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasībasmatemātikā1. klasē.

Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot matemātikas mācību vielu 1. klasē.

Metodiskais materiāls “SAKLAUSI, ATPAZĪSTI, NORĀDI!”

Metodiskā materiāla mērķis: attīstīt bērnu klausīšanās prasmes, atpazīšanu un salīdzināšanu, izpratni par skaņām un trokšņiem apkārtējā vidē. Audiāli vizuālo spēju trenēšana.

Metodiskā materiāla uzdevums: saklausīt un atpazīt dzirdamo skaņu, un sasaistīt to ar atbilstošu attēlu.

Metodiskais materiāls ir veidots kā spēle, kurā ir piedāvāti dažādi 48 skaņu faili-  vides un cilvēku radītās skaņas un trokšņi.

Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un izglītojamajiem mācību procesa dažādošanai.

Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe M. Cabija un L. Gutnika

Skolēni eksperimentē“Mana meteoroloģiskā stacija”

Metodiskais materiālas veidots, lai veicinātu skolēnu aktīvu vides izzināšanu un aktualizētu āra nodarbības, tajā iekļauti praktiski padomi, kā ar pašdarinātiem mērinstrumentiem noteikt laikapstākļus. Metodiskais materiāls izmantojams dabaszinātņu jomā, kā arī plānojot āra nodarbības.

Metodiskais materiālsartikulācijas aparāta nostiprināšanai

Metodisko materiālu sagatavoja skolas logopēde Ilva Liepa.

Metodiskā materiāla mērķis ir attīstīt un nostiprināt artikulācijas aparāta kustīgumu.

Materiāls noderēs pedagogiem un interesentiem, strādājot ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi.

Ideja ņemta no grāmatas “10 mazi pirkstiņi” (Dace Īviņa, Kristīne Zonberga).

Meteroloģiskā stacija
Metodiskais materiāls

2017./2018.m.g.

Metodiskais materiāls optiski līdzīgo burtu b un d nostiprināšanai.

Metodisko materiālu sagatavoja skolas logopēde Anita Stāvause.

Metodiskais materiāls veidots, izmantojot paņēmienus lasītprasmes apgūšanai no vācu autoru Fritz Jansen un Uta Streit izstrādātās IntraActPlus koncepcijas.

Materiāls noderēs pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar redzes analīzes un sintēzes, kā arī telpiskās uztveres traucējumiem, kas izpaužas kā grafiski līdzīgu burtu jaukšana vai aizstāšana.

“Skolēni eksperimentē”

Ar aizraujošiem eksperimentiem daudz vieglāk un saprotamāk var apgūt sarežģītas dabaszinātņu teorijas. Apgūt teoriju praktiski ir vienkāršāk un, bez šaubām, daudz interesantāk.

Eksperimenti liek skolēniem domāt radoši, apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamas zināšanas un prasmes, labāk izprast ķīmiju, fiziku un citas dabaszinātnes.

Ļoti svarīga ir mācību procesa sasaistīšana ar reālo dzīvi, ar to, kas notiek apkārt mājās, uz ielas, skolā, dabā. Šāda veida praktiska darbošanās veicina skolēnu interesi par vides izpēti un eksperimentēšanu, rada iedvesmu jauniem atklājumiem un veicina labāku dabas norišu izpratni.

Eksperimenti: “Gaisa kvalitāte klasēs”, ” Augstuma noteikšana”, “Termosi” , “Sāls kristālu audzēšana”.

Metodiskais materiāls – Tehnoloģiju un zinātņu jomas starpdisciplināra sadarbība

“Izstāde -3D dabā”.

Matemātikas skolotāja Guntra Gulbe : «Esmu pārliecināta, ka laiks, kad tika veidotas prezentācijas vairs nav īsti aktuāls. Ja bērni paši ar savām rokām kaut ko izgatavo, tad tā ir daudz interesantāk un vieglāk apgūt mācību vielu. Tagad arī es vienmēr atcerēšos sudraba struktūru, jo redzu to 3D formātā, ne tikai grāmatā ».

Pie tēmas 3D dabā var strādāt daudzi pedagogi savās mācību stundās – matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, ģeogrāfijā un citās – atklājot, ka 3D formāts ir jebkurā dzīves jomā.

Informatīvs materiāls vispārizglītojošo skolu pedagogiem atbalsta pasākumu sniegšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Arvien vairāk vispārizglītojošajās skolās tiek iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām, tāpēc šis materiāls veidots kā atbalsts pedagogiem.

Informatīvajā materiālā apkopoti ieteicamie

atbalsta pasākumi mācību procesā, lai izglītojamie ar speciālām vajadzībām spētu veiksmīgi apgūt mācību vielu un gūtu sekmīgu vērtējumu pārbaudes darbos. Atbalsts skolēnam ar speciālām vajadzībām sniedz iespēju būt līdzvērtīgā situācijā ar pārējiem skolēniem, atbilstoši savām spējām parādīt apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī nezaudēt motivāciju mācīties. Informatīvo materiālu var izmantot ikviens vispārizglītojošās skolas pedagogs.

Metodiskais materiāls Latvijas vēsturē 6.- 9. klašu izglītojamajiem.

Radošs vēstures konkurss “Izzini Latviju Latvijas simtgadi gaidot”

Metodisko materiālu sagatavoja vēstures skolotājs Jānis Otikovs.

Metodiskais materiāls veidots tā, lai kopā komandā varētu iekļaut izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Materiālu iespējams izmantot, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam Latvijas vēsturē, kā arī papildinot izglītojamo zināšanas par savas valsts vēsturi. Metodiskais materiāls balstīts uz vizuāli- sensoro uztveri, izmantojot arī kinestētiskos elementus, kas palīdz izglītojamajiem uztvert un atpazīt informāciju.

2016./2017.m.g.

Metodiskais materiāls koriģējošās vingrošanas un sporta stundām.

Metodisko materiālu sagatavoja sporta skolotāja Līga Gutnika.

Materiāls veidots, kā pamata vingrojumu komplekss muguras muskuļu stiprināšanai un  stājas uzlabošanai. Katru gadu palielinās skolēnu skaits, kuriem ir funkcionāli stājas traucējumi. Stājas disbalanss sākuma stadijā ir labojams ar vingrojumu un vingrinājumu palīdzību. Regulāra vingrošana ir ne tikai laba pareizas stājas profilakse, bet tā arī novērš funkcionālas stājas izmaiņas.

Vingrojumus vēlams veikt uz vingrošanas paklājiņa vai segas.

Metodisko materiālu var izmantot sporta, koriģējošās vingrošanas un individuālajās

Metodiskais materiāls-  Vingrinājumi plakanās pēdas profilaksei.

Metodisko materiālu izstrād

āja skolas fizioterapeite Lida Rimgaile.

Plakanā pēda – tā ir pēdas deformācija, kurai ir raksturīga pēdas velves izliekum

a samazināšanās.

Piedāvātie vingrinājumi palīdzēs koriģēt pēdas, kā arī būs labs plakanās pēdas profilakses līdzeklis.

Vingrinājumus ieteicams pildīt ar basām kājām.  Metodisko materiālu var izmantot sporta,  koriģējošās vingrošanas, kā arī individuālajās nodarbībās.

Pamata vingrojumu kompleks
Plakanā pēda